Visa allt om Vitec Förvaltningssystem AB
Visa allt om Vitec Förvaltningssystem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 142 900 84 509 36 838 33 745 33 830 31 381 29 205 27 515 28 341 25 786
Övrig omsättning - - - 118 - 1 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 31 768 13 904 8 236 2 472 3 863 3 993 4 368 2 178 2 736 3 760
Resultat efter finansnetto 31 768 13 911 8 261 2 498 3 891 4 014 4 391 2 266 2 818 3 790
Årets resultat 15 410 9 274 4 414 1 467 2 780 2 886 3 211 1 602 2 013 2 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 359 22 383 22 428 22 490 22 823 1 137 2 099 2 619 3 134 315
Omsättningstillgångar 116 283 91 116 30 791 17 308 13 820 15 628 14 134 11 525 11 646 12 366
Tillgångar 138 642 113 498 53 219 39 798 36 643 16 765 16 233 14 144 14 781 12 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 963 11 752 6 479 2 065 598 582 526 484 513 483
Obeskattade reserver 47 47 70 572 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 318 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 210 105 0
Kortfristiga skulder 120 632 101 698 46 671 37 161 36 045 16 183 15 389 13 450 14 163 12 199
Skulder och eget kapital 138 642 113 498 53 219 39 798 36 643 16 765 16 233 14 144 14 781 12 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 23 139 20 211 10 990 11 410 11 142 9 079 10 157 10 393 9 735 8 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 11 493 10 521 4 854 5 320 5 175 5 141 4 482 4 933 4 389 4 008
Utdelning till aktieägare 15 400 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 900 84 509 36 838 33 863 33 830 31 382 29 205 27 515 28 347 25 786
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 41 20 25 23 21 20 23 20 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 248 2 061 1 842 1 350 1 471 1 494 1 460 1 196 1 417 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 826 762 794 672 718 684 749 686 729 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 792 13 930 8 297 2 923 4 572 4 704 5 093 2 868 3 107 3 902
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,09% 129,41% 9,17% -0,25% 7,80% 7,45% 6,14% -2,91% 9,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,92% 12,26% 15,53% 6,28% 10,62% 23,99% 27,05% 16,02% 19,07% 29,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,23% 16,47% 22,43% 7,41% 11,51% 12,82% 15,04% 8,24% 9,94% 14,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,54% 91,98% 89,14% 88,50% 85,03% 81,32% 87,35% 89,37% 91,18% 92,22%
Rörelsekapital/omsättning -3,04% -12,52% -43,11% -58,83% -65,70% -1,77% -4,30% -7,00% -8,88% 0,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,98% 10,39% 12,28% 6,25% 1,63% 3,47% 3,24% 3,42% 3,47% 3,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,39% 89,59% 65,97% 46,58% 38,34% 96,57% 91,84% 85,69% 82,23% 101,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...