Visa allt om Röda Sten Affärsutveckling AB
Visa allt om Röda Sten Affärsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 245 5 328 3 223 1 607 1 745 2 335 2 841 1 689 3 835 1 688
Övrig omsättning 92 - - - - - - 145 870 -
Rörelseresultat (EBIT) 99 1 951 641 301 584 614 1 199 476 3 384 1 296
Resultat efter finansnetto 10 2 065 701 -86 -13 1 433 1 351 -1 292 3 156 1 300
Årets resultat -15 2 011 701 -86 -13 1 433 1 351 -1 292 3 156 1 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 879 2 951 2 951 2 879 2 879 2 650 2 650 2 650 0 0
Omsättningstillgångar 6 154 7 215 4 659 4 185 4 693 4 591 3 906 3 206 7 036 3 587
Tillgångar 9 033 10 167 7 610 7 064 7 573 7 241 6 555 5 856 7 036 3 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 283 8 657 6 797 6 546 6 775 7 015 5 763 4 691 5 984 2 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 751 1 009 813 518 798 226 793 1 165 1 053 700
Skulder och eget kapital 9 033 10 167 7 610 7 064 7 573 7 241 6 555 5 856 7 036 3 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 90 271 0 80 115 293 97 298 100 238
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 50 66 94 94 117 123 10 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 714 21 73 53 111 65 99 30 64
Utdelning till aktieägare 120 150 150 450 143 127 180 280 5 863 60
Omsättning 1 337 5 328 3 223 1 607 1 745 2 335 2 841 1 834 4 705 1 688
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 245 2 664 1 612 804 873 2 335 2 841 1 689 3 835 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 522 52 124 142 542 320 428 177 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 1 951 641 301 584 614 1 199 476 3 384 1 296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,63% 65,31% 100,56% -7,91% -25,27% -17,81% 68,21% -55,96% 127,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,22% 20,31% 9,38% 4,66% 9,18% 19,79% 20,78% 9,97% 48,52% 36,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,84% 38,76% 22,15% 20,47% 39,83% 61,37% 47,94% 34,58% 89,02% 77,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 433,98% 116,48% 119,33% 228,19% 223,21% 186,94% 109,57% 120,84% 156,01% 171,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,70% 85,15% 89,32% 92,67% 89,46% 96,88% 87,92% 80,11% 85,05% 80,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 819,44% 715,06% 573,06% 807,92% 588,10% 2 031,42% 492,56% 275,19% 668,19% 512,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...