Visa allt om Bluebrink Production AB
Visa allt om Bluebrink Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 308 981 287 147 970 1 336 1 616 1 626 2 091 2 005
Övrig omsättning - - 129 225 - - 7 31 31 -
Rörelseresultat (EBIT) -314 250 -220 -685 29 69 459 445 693 459
Resultat efter finansnetto -313 247 -215 -667 58 71 458 472 694 458
Årets resultat -313 247 -215 -79 21 34 254 249 372 250
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 10 22 120 175 202 254 207 19
Omsättningstillgångar 743 1 064 732 1 220 1 736 1 869 1 886 1 739 1 529 1 025
Tillgångar 743 1 069 742 1 242 1 856 2 044 2 088 1 993 1 736 1 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 868 621 885 876 983 1 076 942 783 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 588 569 552 447 327 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 84 15 72 120 74 57 56 3 8
Kortfristiga skulder 164 117 106 284 271 418 403 548 622 451
Skulder och eget kapital 743 1 069 742 1 242 1 856 2 044 2 088 1 993 1 736 1 044
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 104 227 340 345 301 270 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 238 241 236 0 14 38 95 213 404 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 147 142 152 123 124 225 140 152 278 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 127 120 90 20
Omsättning 308 981 416 372 970 1 336 1 623 1 657 2 122 2 005
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 154 981 287 147 970 1 336 808 813 1 046 2 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 435 397 241 413 646 299 344 462 804
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -309 255 -208 -669 84 121 511 497 746 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,60% 241,81% 95,24% -84,85% -27,40% -17,33% -0,62% -22,24% 4,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,99% 23,39% -28,57% -53,46% 3,23% 3,77% 22,32% 24,03% 40,09% 44,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -101,30% 25,48% -73,87% -451,70% 6,19% 5,76% 28,84% 29,46% 33,29% 22,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,25%
Rörelsekapital/omsättning 187,99% 96,53% 218,12% 636,73% 151,03% 108,61% 91,77% 73,25% 43,38% 28,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,70% 81,20% 83,69% 71,26% 70,55% 68,61% 71,02% 63,41% 58,67% 51,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 453,05% 909,40% 690,57% 429,58% 640,59% 447,13% 467,99% 317,34% 245,82% 227,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...