Visa allt om NBT i Jönköpings län AB
Visa allt om NBT i Jönköpings län AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 13 5 298 15 162 13 010 12 238 12 701 8 826 6 239 7 027
Övrig omsättning 10 - 68 30 700 - - 11 6 55
Rörelseresultat (EBIT) -149 -574 -1 623 2 172 989 15 545 522 573 387
Resultat efter finansnetto -176 -666 1 743 2 017 859 -32 474 333 525 276
Årets resultat -1 -11 17 -10 7 -76 22 211 3 246
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 196 251 317 129 97 107 188
Omsättningstillgångar 207 1 634 2 931 5 165 4 413 2 702 2 453 2 734 1 625 1 475
Tillgångar 207 1 634 2 935 5 361 4 664 3 019 2 582 2 831 1 732 1 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 129 140 123 134 127 203 381 370 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25
Långfristiga skulder 0 0 0 59 81 300 0 0 0 89
Kortfristiga skulder 78 1 504 2 795 5 179 4 449 2 566 2 355 2 425 1 337 1 183
Skulder och eget kapital 207 1 634 2 935 5 361 4 664 3 019 2 582 2 831 1 732 1 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 096 1 151 545 386 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 913 3 677 3 166 1 837 1 579 1 540 1 263 1 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 78 779 1 507 1 389 1 199 1 107 847 670 641
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0
Omsättning 10 13 5 366 15 192 13 710 12 238 12 701 8 837 6 245 7 082
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 9 8 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 649 1 685 1 626 1 530 1 814 1 261 1 040 1 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 563 585 589 541 559 459 399 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -149 -570 -1 590 2 252 1 068 80 592 578 668 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,75% -65,06% 16,54% 6,31% -3,65% 43,90% 41,46% -11,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -35,13% 62,18% 40,51% 21,23% 1,99% 21,19% 18,47% 33,14% 23,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -4 415,38% 34,45% 14,33% 7,61% 0,49% 4,31% 5,93% 9,20% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 82,22% 95,26% 94,30% 92,65% 89,95% 92,81% 91,79% 73,74%
Rörelsekapital/omsättning - 1 000,00% 2,57% -0,09% -0,28% 1,11% 0,77% 3,50% 4,62% 4,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,84% 7,89% 4,77% 2,29% 2,87% 4,21% 7,86% 13,46% 21,36% 22,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,38% 108,64% 104,87% 86,81% 90,92% 92,95% 88,41% 99,30% 103,29% 102,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...