Visa allt om Säkra Växjö AB
Visa allt om Säkra Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 414 2 216 1 719 1 620 1 645 1 759 1 596 1 786 1 984 1 903
Övrig omsättning - - - 3 - - 16 - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 260 598 283 395 261 281 344 172 447 177
Resultat efter finansnetto 260 577 259 411 289 266 276 188 450 178
Årets resultat 188 279 197 231 153 147 205 129 343 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 874 549 918 877 708 714 623 336 319 213
Omsättningstillgångar 1 356 1 356 735 814 812 775 744 908 932 959
Tillgångar 2 230 1 905 1 654 1 690 1 520 1 489 1 366 1 244 1 251 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 236 1 162 928 902 840 814 810 737 699 523
Obeskattade reserver 418 418 239 239 138 64 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 576 325 487 549 543 610 556 506 553 649
Skulder och eget kapital 2 230 1 905 1 654 1 690 1 520 1 489 1 366 1 244 1 251 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 434 302 371 254 357 456 450 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 424 728 278 372 303 249 60 50 110 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 377 249 223 224 143 148 232 296 308
Utdelning till aktieägare 156 155 150 150 143 125 125 120 90 90
Omsättning 1 414 2 216 1 719 1 623 1 645 1 759 1 612 1 786 2 039 1 903
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 707 1 108 860 1 620 1 645 880 532 893 661 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 585 534 855 978 369 213 406 299 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 598 283 400 266 287 351 182 453 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 28,91% 6,11% -1,52% -6,48% 10,21% -10,64% -9,98% 4,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,70% 31,39% 17,29% 24,32% 18,95% 19,14% 25,26% 15,11% 36,05% 15,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,46% 26,99% 16,64% 25,37% 17,51% 16,20% 21,62% 10,53% 22,73% 9,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,16% 46,53% 14,43% 16,36% 16,35% 9,38% 11,78% 22,51% 19,10% 16,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,05% 78,11% 67,38% 63,80% 61,95% 57,84% 59,30% 59,24% 55,88% 44,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,42% 417,23% 150,92% 148,27% 149,54% 127,05% 133,81% 179,45% 168,54% 147,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...