Visa allt om Transmode AB
Visa allt om Transmode AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 400 22 000 20 100 20 000 22 400 19 651 14 508 13 691 3 117 0
Övrig omsättning 800 - 300 600 - 53 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 800 -6 300 -6 300 -5 700 -22 200 -8 154 -9 769 -7 334 -4 262 -508
Resultat efter finansnetto -35 700 52 700 165 800 1 100 49 300 91 498 -3 265 9 045 8 263 456
Årets resultat -21 100 52 000 170 100 600 36 300 91 948 -2 458 5 966 19 084 456
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0
Anläggningstillgångar 468 700 469 300 467 700 466 200 466 400 474 587 473 920 598 103 607 407 564 330
Omsättningstillgångar 49 600 102 900 232 500 119 500 169 100 119 480 222 715 97 227 75 646 9 223
Tillgångar 518 300 572 200 700 200 585 700 635 500 594 067 696 635 695 583 683 053 573 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 900 559 900 689 900 573 500 611 000 581 304 689 201 688 235 679 271 565 518
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 400 2 000 1 500 1 600 3 400 2 872 1 596 1 252 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 256
Kortfristiga skulder 32 000 10 300 8 800 10 600 21 100 9 891 5 838 6 096 3 782 779
Skulder och eget kapital 518 300 572 200 700 200 585 700 635 500 594 067 696 635 695 583 683 053 573 553
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 7 200 6 100 5 800 5 200 6 300 5 089 3 661 4 182 1 106 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 000 8 500 7 000 6 700 8 000 6 268 4 731 7 788 1 192 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 600 6 700 6 300 6 600 5 900 6 525 5 127 4 558 1 110 336
Utdelning till aktieägare 0 54 188 180 626 50 020 41 685 29 847 55 007 0 0 0
Omsättning 29 200 22 000 20 400 20 600 22 400 19 704 14 508 13 691 3 117 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 13 11 9 8 8 10 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 029 1 571 1 546 1 818 2 489 2 456 1 814 1 369 1 039 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 629 1 521 1 469 1 682 2 244 2 235 1 690 1 653 1 136 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 800 -6 300 -6 300 -5 700 -22 200 -8 154 -9 769 -7 334 -4 262 -508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,09% 9,45% 0,50% -10,71% 13,99% 35,45% 5,97% 339,24% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,89% 9,21% 23,68% 0,19% 7,76% 15,40% -0,47% 1,30% 1,25% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -125,70% 239,55% 824,88% 5,50% 220,09% 465,62% -22,44% 66,13% 274,30% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 61,97% 420,91% 1 112,94% 544,50% 660,71% 557,68% 1 494,88% 665,63% 2 305,55% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,17% 97,85% 98,53% 97,92% 96,14% 97,85% 98,93% 98,94% 99,45% 98,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,00% 999,03% 2 642,05% 1 127,36% 801,42% 1 207,97% 3 814,92% 1 594,93% 2 000,16% 1 183,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...