Visa allt om Malmö Elteknik Productions Aktiebolag
Visa allt om Malmö Elteknik Productions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 074 4 197 3 012 3 874 5 269 7 333 3 433 5 114 5 807 3 932
Övrig omsättning 64 167 36 1 - - 632 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 97 -555 17 408 663 -133 295 547 -80
Resultat efter finansnetto -113 87 -563 13 406 644 -153 277 513 -96
Årets resultat -113 87 -563 9 297 509 -153 195 398 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 18 39 85 134 119 130 48 49 52
Omsättningstillgångar 1 756 2 553 1 572 2 355 2 154 3 316 2 255 1 532 2 020 1 668
Tillgångar 1 761 2 571 1 611 2 440 2 288 3 436 2 385 1 581 2 069 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 599 512 1 075 1 066 969 461 614 519 121
Obeskattade reserver 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
Kortfristiga skulder 1 275 1 584 1 099 1 365 1 222 2 467 1 925 967 1 551 1 323
Skulder och eget kapital 1 761 2 571 1 611 2 440 2 288 3 436 2 385 1 581 2 069 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 668 690 603 601 608 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 774 653 747 669 56 88 54 273 307 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 290 250 280 276 309 325 294 347 341 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 100 0
Omsättning 3 138 4 364 3 048 3 875 5 269 7 333 4 065 5 114 5 807 3 932
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 537 2 099 1 506 1 937 2 635 3 667 1 717 1 705 1 936 1 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 485 552 504 553 592 505 435 436 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -85 118 -509 66 460 711 -91 315 563 -50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,76% 39,34% -22,25% -26,48% -28,15% 113,60% -32,87% -11,93% 47,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,39% 3,77% -34,33% 1,02% 18,27% 19,41% -5,58% 18,79% 26,49% -4,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,09% 2,31% -18,36% 0,65% 7,93% 9,10% -3,87% 5,81% 9,44% -1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,41% 37,05% 37,68% 47,47% 49,44% 46,31% 24,00% 48,85% 48,32% 30,42%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 23,09% 15,70% 25,55% 17,69% 11,58% 9,61% 11,05% 8,08% 8,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,60% 35,07% 31,78% 44,06% 46,59% 28,20% 19,33% 38,84% 25,08% 7,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,39% 127,59% 103,18% 139,34% 145,42% 117,96% 66,03% 120,48% 84,98% 47,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...