Visa allt om M2 Gruppen i Tierp AB
Visa allt om M2 Gruppen i Tierp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 786 10 737 9 752 9 748 9 791 9 366 8 734 8 213 7 922 7 496
Övrig omsättning - 203 250 - - 259 33 10 - 4 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 361 2 177 688 844 1 725 -485 172 -162 -626 3 221
Resultat efter finansnetto 60 803 -745 -703 -789 -2 420 -1 585 -2 165 -2 314 1 329
Årets resultat -74 514 -506 -85 -572 -1 836 -1 200 -1 546 -1 728 872
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 704 41 225 41 318 38 693 39 037 39 779 40 549 41 319 42 090 41 856
Omsättningstillgångar 4 321 2 513 1 481 4 463 2 491 13 907 7 036 1 548 604 1 262
Tillgångar 44 025 43 738 42 799 43 156 41 528 53 686 47 585 42 868 42 693 43 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 880 6 954 5 031 4 814 4 078 501 679 1 880 2 561 2 896
Obeskattade reserver 255 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 720 720 2 128 2 163 2 487 1 224 1 216 1 601 1 882 1 928
Långfristiga skulder 33 149 33 149 33 149 33 149 33 149 47 867 37 367 37 367 33 000 32 500
Kortfristiga skulder 3 021 2 741 2 491 3 030 1 814 4 094 8 323 2 021 5 249 5 795
Skulder och eget kapital 44 025 43 738 42 799 43 156 41 528 53 686 47 585 42 868 42 693 43 119
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 786 10 940 10 002 9 748 9 791 9 625 8 767 8 223 7 922 11 496
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 7 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 230 3 027 1 499 1 631 2 495 285 942 608 144 3 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,46% 10,10% 0,04% -0,44% 4,54% 7,24% 6,34% 3,67% 5,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,19% 5,02% 1,70% 2,06% 4,86% -0,64% 0,60% -0,34% -1,43% 7,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,03% 20,43% 7,44% 9,11% 20,62% -3,66% 3,25% -1,78% -7,69% 43,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,05% -2,12% -10,36% 14,70% 6,91% 104,77% -14,74% -5,76% -58,63% -60,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,08% 16,21% 11,75% 11,15% 9,82% 0,93% 1,43% 4,39% 6,00% 6,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,03% 91,68% 59,45% 147,29% 137,32% 339,69% 84,54% 76,60% 11,51% 21,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...