Visa allt om Jonsson Almqvist Trading Aktiebolag
Visa allt om Jonsson Almqvist Trading Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 37 085 52 347 80 932 66 613 54 842 59 894
Övrig omsättning 1 555 2 554 2 756 1 350 1 345 1 256
Rörelseresultat (EBIT) 6 521 6 157 5 674 3 399 1 693 2 337
Resultat efter finansnetto 1 529 3 203 3 132 2 464 893 1 504
Årets resultat 1 102 2 428 2 318 1 879 779 1 024
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 726 63 241 64 028 4 933 3 778 4 445
Omsättningstillgångar 5 168 60 089 9 289 30 021 23 347 20 764
Tillgångar 121 894 123 330 73 317 34 954 27 125 25 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 854 14 751 12 324 4 182 2 303 1 524
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 704 637 483 1 017 1 194 1 666
Långfristiga skulder 88 989 94 292 44 475 12 102 11 586 11 104
Kortfristiga skulder 16 348 13 649 16 035 17 653 12 042 10 915
Skulder och eget kapital 121 894 123 330 73 317 34 954 27 125 25 209
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 013 670 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 610 1 615 1 212 12 437 10 675 1 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 583 1 113 701 5 549 4 745 4 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 640 54 901 83 688 67 963 56 187 61 150
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 54 48 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 271 17 449 40 466 1 234 1 143 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 932 830 956 366 344 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 166 8 713 8 208 4 408 2 647 3 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,16% -35,32% - 21,46% -8,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% 5,14% 7,81% 9,88% 6,39% 9,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,86% 12,11% 7,08% 5,19% 3,16% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,29% 40,98% 25,72% 50,52% 46,78% 53,82%
Rörelsekapital/omsättning -30,15% 88,72% -8,34% 18,57% 20,61% 16,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,01% 11,96% 16,81% 11,96% 8,49% 6,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,48% 438,89% 53,29% 57,83% 80,02% 85,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2000 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 906 10 277 26 369 36 885 105 392 104 068 62 588 10 499 77 178 72 577
Övrig omsättning - - - - - 197 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -616 -21 112 -303 -148 424 578 -446 -675 -101
Resultat efter finansnetto -616 197 113 -300 -228 147 651 -313 -549 -1 506
Årets resultat 14 197 66 0 61 147 651 -313 -549 -1 532
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 200 200 200 1 068 1 451 2 520 2 520 2 520
Omsättningstillgångar 4 734 4 738 4 440 4 328 4 327 3 697 3 167 1 447 1 760 4 224
Tillgångar 4 854 4 858 4 640 4 528 4 527 4 765 4 618 3 967 4 280 6 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 788 4 774 4 577 4 511 4 510 4 749 4 602 3 951 4 264 6 513
Obeskattade reserver 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 56 35 17 17 16 16 16 16 231
Skulder och eget kapital 4 854 4 858 4 640 4 528 4 527 4 765 4 618 3 967 4 280 6 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 300 0 0 0 1 700
Omsättning 25 906 10 277 26 369 36 885 105 392 104 265 62 588 10 499 77 178 72 577
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -616 -21 112 -303 -148 424 578 -446 -675 -101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 152,08% -61,03% -28,51% -65,00% 1,27% 66,27% 496,13% -86,40% 6,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,69% 4,03% 2,44% -6,63% -2,69% 9,70% 14,10% -7,89% -12,64% 1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,38% 1,91% 0,43% -0,81% -0,12% 0,44% 1,04% -2,98% -0,70% 0,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -7,14% 0,60% 2,56% -0,87% 100,00% 1,07% -0,20% -1,95% -2,45% -0,09%
Rörelsekapital/omsättning 18,13% 45,56% 16,71% 11,69% 4,09% 3,54% 5,03% 13,63% 2,26% 5,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,09% 98,72% 99,11% 99,62% 99,62% 99,66% 99,65% 99,60% 99,63% 96,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 078,95% 8 460,71% 12 685,71% 22 517,65% 22 870,59% 17 287,50% 8 618,75% 2 531,25% 3 206,25% 1 828,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...