Visa allt om Thiel Arkitekter AB
Visa allt om Thiel Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 992 287 614 930 1 012 80 432 577 600 966
Övrig omsättning 8 30 76 36 50 10 7 218 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 244 -31 -23 146 130 -34 37 -10 12 22
Resultat efter finansnetto 242 -34 -26 144 127 -46 25 -15 10 19
Årets resultat 157 -34 8 79 104 -46 21 -15 6 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 184 198 212 226 240 254 269 0 6
Omsättningstillgångar 518 180 513 758 548 60 135 220 429 308
Tillgångar 687 363 711 970 774 300 389 488 429 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 225 260 301 222 118 164 143 158 152
Obeskattade reserver 50 0 0 36 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 75 42
Kortfristiga skulder 255 138 452 632 552 182 225 345 196 119
Skulder och eget kapital 687 363 711 970 774 300 389 488 429 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 367 - 350 0 10 209 161 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 373 95 0 419 0 0 0 0 56 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 126 43 129 135 147 0 24 96 105 151
Utdelning till aktieägare 157 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 000 317 690 966 1 062 90 439 795 618 966
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 992 287 614 930 1 012 80 432 577 600 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 139 497 561 553 - 34 305 329 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 258 -17 -9 160 144 -20 51 4 18 25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 245,64% -53,26% -33,98% -8,10% 1 165,00% -81,48% -25,13% -3,83% -37,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,52% -8,54% -3,23% 15,15% 16,80% -11,33% 9,51% -1,84% 2,80% 7,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,60% -10,80% -3,75% 15,81% 12,85% -42,50% 8,56% -1,56% 2,00% 2,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,94% 88,85% 100,00% 95,91% 83,20% 100,00% 100,00% 100,00% 86,50% 82,19%
Rörelsekapital/omsättning 26,51% 14,63% 9,93% 13,55% -0,40% -152,50% -20,83% -21,66% 38,83% 19,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,28% 61,98% 36,57% 33,77% 28,68% 39,33% 42,16% 29,30% 36,83% 48,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,14% 130,43% 113,50% 119,94% 99,28% 32,97% 60,00% 63,77% 218,88% 258,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...