Visa allt om Fixar'n i Arjeplog AB
Visa allt om Fixar'n i Arjeplog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 18 322 18 783 18 184 20 106 26 223 15 690 11 360 13 687 13 646 8 957
Övrig omsättning 138 14 52 - 584 127 84 152 48 40
Rörelseresultat (EBIT) -1 239 -77 -299 1 350 1 112 793 27 -390 1 103 955
Resultat efter finansnetto -1 305 -97 -390 1 295 1 075 772 15 -424 1 060 923
Årets resultat -30 140 99 677 275 254 20 29 542 428
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 173 1 643 2 361 3 141 3 338 1 313 1 680 1 816 2 308 2 007
Omsättningstillgångar 7 677 6 661 7 743 8 777 7 055 4 240 3 123 2 835 3 175 2 991
Tillgångar 8 850 8 303 10 105 11 918 10 393 5 553 4 803 4 651 5 483 4 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 071 3 101 2 962 2 862 2 185 1 910 1 656 1 637 1 630 1 088
Obeskattade reserver 0 1 283 1 570 2 108 1 739 1 061 653 688 1 174 892
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 863 356 587 1 447 226 77 193 229 327 189
Kortfristiga skulder 4 916 3 563 4 985 5 501 6 242 2 504 2 301 2 098 2 353 2 831
Skulder och eget kapital 8 850 8 303 10 105 11 918 10 393 5 553 4 803 4 651 5 483 4 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-10
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 894 500 282 67 241 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 119 5 566 6 448 6 333 6 359 3 056 1 945 3 439 3 017 2 052
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 939 1 679 2 015 2 175 2 498 1 306 957 1 461 1 160 1 015
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 460 18 797 18 236 20 106 26 807 15 817 11 444 13 839 13 694 8 997
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 16 16 19 12 10 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 221 1 445 1 137 1 257 1 380 1 308 1 136 978 1 137 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 528 489 487 495 431 339 388 423 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -462 737 582 2 090 1 746 1 302 644 284 1 817 1 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,45% 3,29% -9,56% -23,33% 67,13% 38,12% -17,00% 0,30% 52,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,00% -0,52% -2,93% 11,37% 10,72% 14,32% 0,77% -8,17% 20,21% 19,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,76% -0,23% -1,63% 6,74% 4,25% 5,07% 0,33% -2,78% 8,12% 10,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,60% 62,93% 65,21% 68,52% 72,45% 57,59% 76,35% 70,53% 75,91% 97,47%
Rörelsekapital/omsättning 15,07% 16,49% 15,17% 16,29% 3,10% 11,06% 7,24% 5,38% 6,02% 1,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,70% 49,40% 40,76% 37,05% 33,36% 48,48% 44,27% 45,85% 45,14% 34,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,91% 164,36% 135,85% 141,16% 100,42% 134,94% 98,31% 114,87% 113,94% 92,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...