Visa allt om Lars Forsberg Aktiebolag
Visa allt om Lars Forsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 459 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 247 357 367 499 455 527 648 136 156 129
Resultat efter finansnetto 660 395 369 503 453 520 677 105 156 127
Årets resultat 441 244 237 273 269 290 412 23 88 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 6 9 18
Omsättningstillgångar 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 616 733 640
Tillgångar 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 622 742 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 465 1 323 1 229 1 141 993 849 679 267 344 336
Obeskattade reserver 841 779 704 642 514 430 308 181 144 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 190 169 171 162 224 135 174 253 211
Skulder och eget kapital 2 518 2 293 2 102 1 954 1 669 1 503 1 123 622 742 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 - - 100 100 70 25 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 10 10 10 10 7 14 172 164 156
Utdelning till aktieägare 150 300 150 150 125 125 120 0 100 80
Omsättning 467 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 459 603 614 732 718 744 823 760 823 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 128 141 133 138 137 114 22 509 498 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 247 357 367 499 455 527 654 139 166 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,88% -1,79% -16,12% 1,95% -3,49% -9,60% 8,29% -7,65% 15,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,26% 17,36% 17,55% 25,84% 27,26% 35,06% 60,37% 22,03% 21,16% 19,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 166,01% 66,00% 60,10% 68,99% 63,37% 70,83% 82,38% 18,03% 19,08% 18,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 502,40% 348,76% 314,82% 243,58% 209,89% 171,91% 120,05% 58,16% 58,32% 60,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,23% 84,20% 84,59% 82,61% 82,19% 77,57% 80,68% 63,88% 60,33% 63,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 187,74% 1 206,84% 1 243,79% 1 142,69% 1 030,25% 670,98% 831,85% 354,02% 289,72% 303,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...