Visa allt om Symaskinsbutiken i Vetlanda AB
Visa allt om Symaskinsbutiken i Vetlanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 13 604 761 1 204 1 563 1 800 1 481 1 425 1 038 1 207
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -187 -368 -833 -367 -488 -56 -139 154 -50
Resultat efter finansnetto -37 -197 -378 -848 -379 -495 -57 -153 138 -90
Årets resultat 0 8 0 542 -379 -495 -57 -153 138 -90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 6 9 13 9 24 33
Omsättningstillgångar 836 889 914 1 035 656 619 829 304 291 247
Tillgångar 836 889 914 1 038 661 627 841 313 315 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 736 728 728 186 165 360 117 70 -68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 89 158 219 124 227 0 62 155
Kortfristiga skulder 100 153 96 152 256 339 254 196 184 193
Skulder och eget kapital 836 889 914 1 038 661 627 841 313 315 279
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 33 15 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 200 376 675 539 505 275 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 58 109 229 150 172 86 25 28 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 604 761 1 204 1 563 1 800 1 481 1 425 1 038 1 207
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 604 761 602 782 900 741 1 425 519 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 252 482 387 210 165 87 64 24 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 -187 -365 -830 -364 -484 -46 -128 163 -41
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,85% -20,63% -36,79% -22,97% -13,17% 21,54% 3,93% 37,28% -14,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,43% -21,03% -40,26% -80,25% -55,52% -77,83% -6,66% -44,41% 48,89% -17,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -284,62% -30,96% -48,36% -69,19% -23,48% -27,11% -3,78% -9,75% 14,84% -4,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -169,23% 33,94% 37,19% 16,86% 21,88% 14,50% 30,11% 19,79% 36,51% 28,17%
Rörelsekapital/omsättning 5 661,54% 121,85% 107,49% 73,34% 25,59% 15,56% 38,83% 7,58% 10,31% 4,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,04% 82,79% 79,65% 70,13% 28,14% 26,32% 42,81% 37,38% 22,22% -24,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 836,00% 558,17% 786,46% 486,18% 49,22% 24,48% 105,51% 65,82% 26,09% 14,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...