Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB
Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 356 5 365
Övrig omsättning - - - - - - - - 131 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 -74 110 87 173 20 87 683 -150 218
Resultat efter finansnetto 151 -70 113 104 176 22 91 676 -147 221
Årets resultat 125 -70 75 63 115 12 194 305 2 85
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 209 309 638 893 452 350
Omsättningstillgångar 487 516 902 1 123 1 152 999 675 614 440 718
Tillgångar 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892 1 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 226 296 364 428 433 548 474 261 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 217 0 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 289 606 759 932 875 752 816 631 547
Skulder och eget kapital 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892 1 068
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 820 520 804 620 608 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 141 246 604 821 217 253 20 0 181 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 261 358 658 708 740 655 637 453 419 450
Utdelning till aktieägare 100 100 0 143 127 120 127 120 0 0
Omsättning 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 487 5 365
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 3 3 3 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 995 2 457 2 262 1 713 2 128 1 839 2 026 2 811 1 452 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 606 637 515 604 500 499 538 406 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 -74 110 90 181 26 377 966 -1 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,80% -45,69% -11,97% -19,51% 15,75% -9,25% 8,13% 29,04% -18,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,01% -13,37% 12,53% 9,26% 13,08% 1,76% 6,85% 45,39% -16,03% 20,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% -2,81% 2,50% 2,02% 2,79% 0,42% 1,48% 12,17% -3,28% 4,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,41% 66,06% 54,11% 52,62% 50,10% 47,32% 53,62% 54,10% 49,63% 56,42%
Rörelsekapital/omsättning 12,58% 9,24% 6,54% 7,08% 3,45% 2,25% -1,27% -3,59% -4,38% 3,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,75% 43,80% 32,82% 32,41% 31,45% 33,10% 42,45% 41,82% 29,26% 44,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,36% 178,55% 148,84% 147,96% 123,61% 114,17% 89,76% 75,25% 65,93% 126,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...