Visa allt om Scandinavian Touringcar Corporation AB
Visa allt om Scandinavian Touringcar Corporation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 888 29 560 26 037 29 973 23 201 23 303 27 745 29 476 29 176 24 294
Övrig omsättning 169 11 52 50 25 14 28 150 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 844 -2 369 -5 167 324 168 3 144 2 808 -336 1 835 56
Resultat efter finansnetto -6 981 -2 477 -5 363 292 264 3 157 2 834 -269 1 880 72
Årets resultat -6 981 -2 477 -5 363 188 182 163 106 2 850 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 741 6 365 524 221 873 735 1 500 2 371 3 152 3 400
Omsättningstillgångar 6 379 4 967 5 369 11 951 8 059 6 499 4 288 7 045 10 741 3 400
Tillgångar 17 120 11 333 5 893 12 172 8 931 7 234 5 788 9 416 13 892 6 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 455 2 506 1 513 4 875 4 688 4 506 4 343 4 237 4 236 3 386
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 035 1 330 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 500 0 1 232 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 665 8 827 4 380 5 797 4 244 1 497 1 446 4 145 8 327 2 768
Skulder och eget kapital 17 120 11 333 5 893 12 172 8 931 7 234 5 788 9 416 13 892 6 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 222 1 152 1 194 754 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 429 4 290 4 420 4 589 1 886 1 614 1 731 1 131 845 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 167 1 754 1 474 1 555 1 450 1 243 1 277 767 248 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 057 29 571 26 089 30 023 23 226 23 317 27 773 29 626 29 176 24 294
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 10 10 7 5 6 6 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 321 3 284 2 604 2 997 3 314 4 661 4 624 4 913 14 588 12 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 784 717 677 714 707 884 753 482 620 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 128 -2 103 -5 051 445 746 4 014 3 679 563 2 697 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,56% 13,53% -13,13% 29,19% -0,44% -16,01% -5,87% 1,03% 20,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,81% -20,67% -87,60% 2,87% 2,99% 43,67% 49,31% -2,80% 13,56% 1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,52% -7,92% -19,83% 1,16% 1,15% 13,56% 10,29% -0,90% 6,46% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,45% -13,06% 3,80% 20,53% 16,44% 21,47% 10,24% 9,84% 8,27% 2,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,55% 22,11% 25,67% 40,05% 52,49% 62,29% 75,03% 52,91% 37,39% 56,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,78% 37,56% 93,40% 173,43% 186,83% 428,79% 280,50% 164,73% 124,98% 106,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...