Visa allt om Närsholmen AB
Visa allt om Närsholmen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 20 3 153 14 126 413 125 417 242 187
Övrig omsättning - - - 25 110 100 322 219 126 8
Rörelseresultat (EBIT) -48 -127 63 -85 -6 81 42 136 -105 -247
Resultat efter finansnetto -48 -128 63 -85 -6 80 -35 -25 -240 -248
Årets resultat 247 219 63 -23 -6 74 -52 -25 -240 -231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 211 225 460 480 452 399 3 126 3 073 3 145
Omsättningstillgångar 450 462 226 110 299 255 186 641 323 137
Tillgångar 650 673 451 570 778 707 585 - 3 396 3 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 270 51 104 127 133 59 53 52 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 72 87 2 2 14 37 3 062 - 2 911
Kortfristiga skulder 213 331 313 464 650 561 489 684 476 262
Skulder och eget kapital 650 673 451 570 778 707 585 - 3 396 3 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 5 55 0 11 15 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 19 0 4 5 6
Utdelning till aktieägare 250 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 3 153 39 236 513 447 636 368 195
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 153 - - 413 125 417 242 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 19 - - 100 - 13 40 55
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 -113 78 -66 22 117 126 246 17 -72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 566,67% -98,04% 992,86% -88,89% -69,49% 230,40% -70,02% 72,31% 29,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,38% -18,87% 13,97% -14,91% -0,77% 11,46% 7,18% - -3,09% -7,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -240,00% -4 233,33% 41,18% -607,14% -4,76% 19,61% 33,60% 32,61% -43,39% -132,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,00% -1 766,67% 88,89% -7,14% 56,35% 51,09% -68,80% 62,83% 71,90% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 1 185,00% 4 366,67% -56,86% -2 528,57% -278,57% -74,09% -242,40% -10,31% -63,22% -66,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,85% 40,12% 11,31% 18,25% 16,32% 18,81% 10,09% - 1,53% 3,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,27% 139,58% 54,63% 23,71% 46,00% 45,45% 31,90% 93,71% 61,34% 38,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Delposter under långfristiga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...