Visa allt om Restaurang Hummelgrund AB
Visa allt om Restaurang Hummelgrund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 277 874 2 262 2 735 2 701 2 420 2 457 2 488 2 449
Övrig omsättning - 32 19 12 3 - 14 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -61 264 -840 -99 366 543 445 326 -28 -194
Resultat efter finansnetto -17 308 -801 -83 384 536 440 326 -29 -199
Årets resultat -5 102 -96 1 77 306 267 229 91 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 181 1 925 1 962 3 210 3 089 1 811 360 441 535 645
Omsättningstillgångar 224 497 825 546 955 2 544 2 463 1 866 1 651 1 645
Tillgångar 2 405 2 421 2 787 3 756 4 044 4 355 2 823 2 307 2 187 2 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 163 2 168 2 066 2 162 2 161 2 083 1 777 1 510 1 282 1 191
Obeskattade reserver 188 200 0 705 790 512 395 318 310 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 250 1 000 5 5 5 58
Kortfristiga skulder 54 53 721 889 843 759 645 473 590 574
Skulder och eget kapital 2 405 2 421 2 787 3 756 4 044 4 355 2 823 2 307 2 187 2 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 145 45 120 0 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 107 221 262 171 195 114 260 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 7 22 42 61 83 60 70 74 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 309 893 2 274 2 738 2 701 2 434 2 457 2 488 2 454
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 874 1 131 1 368 1 351 1 210 1 229 1 244 1 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 129 132 162 204 150 152 167 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 302 -802 -16 458 635 526 438 115 -26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -68,31% -61,36% -17,29% 1,26% 11,61% -1,51% -1,25% 1,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 12,85% -28,38% -2,00% 9,67% 12,47% 15,76% 14,35% -1,10% -8,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 112,27% -90,50% -3,32% 14,30% 20,10% 18,39% 13,47% -0,96% -7,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 48,74% 61,05% 68,88% 66,72% 63,97% 62,19% 52,01% 59,33%
Rörelsekapital/omsättning - 160,29% 11,90% -15,16% 4,10% 66,09% 75,12% 56,70% 42,64% 43,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,03% 95,99% 74,13% 71,39% 67,83% 56,49% 73,26% 75,38% 68,82% 66,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 414,81% 937,74% 114,42% 53,99% 105,93% 328,59% 368,06% 366,81% 254,41% 265,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...