Visa allt om Swedmed AB
Visa allt om Swedmed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 422 2 180 1 518 4 388 4 796 12 162 10 395 4 195 4 921 5 615
Övrig omsättning 1 914 - 81 10 55 107 7 71 109 63
Rörelseresultat (EBIT) 1 462 1 079 -444 658 -237 161 358 1 396 1 648 1 672
Resultat efter finansnetto 1 375 1 005 -533 538 -339 65 198 1 210 1 418 1 556
Årets resultat 809 608 -268 63 26 162 171 638 1 015 1 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 191 12 266 10 341 10 358 9 050 7 902 7 656 7 457 7 138 7 171
Omsättningstillgångar 650 -152 137 738 937 2 547 2 607 917 1 546 646
Tillgångar 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683 7 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 007 4 198 3 591 3 859 3 795 3 769 3 607 3 436 3 298 2 936
Obeskattade reserver 600 270 0 265 0 391 557 593 282 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 857 4 140 2 688 2 731 2 779 2 827 2 878 2 931 3 011 3 103
Kortfristiga skulder 3 377 3 506 4 200 4 242 3 413 3 462 3 220 1 414 2 092 1 495
Skulder och eget kapital 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683 7 817
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 731 917 570 723 604 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 536 556 570 1 075 1 014 4 258 2 203 110 66 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 231 209 199 566 1 468 884 504 339 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 653
Omsättning 3 336 2 180 1 599 4 398 4 851 12 269 10 402 4 266 5 030 5 678
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 7 16 9 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 711 1 090 759 1 463 685 760 1 155 2 098 4 921 5 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 421 382 552 398 424 432 730 1 047 1 203
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 537 1 154 -335 809 -86 312 509 1 609 1 777 1 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,77% 43,61% -65,41% -8,51% -60,57% 17,00% 147,79% -14,75% -12,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,39% 8,91% -4,24% 5,95% -2,34% 1,61% 3,49% 16,91% 19,05% 21,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 102,81% 49,50% -29,25% 15,04% -4,88% 1,38% 3,44% 33,75% 33,61% 29,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,93% 99,22% 99,93% 99,86% 98,52% 97,04% 94,29% 87,18% 65,23% 66,46%
Rörelsekapital/omsättning -191,77% -167,80% -267,65% -79,85% -51,63% -7,52% -5,90% -11,85% -11,10% -15,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,64% 36,39% 34,27% 36,54% 38,00% 38,83% 39,15% 46,14% 40,32% 40,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,25% -4,34% 3,26% 17,40% 27,45% 73,57% 80,96% 64,85% 73,90% 43,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...