Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag
Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 218 9 221 8 773 16 898 20 387 13 765 14 635 27 257 32 524 29 686
Övrig omsättning 100 257 - 163 214 35 173 146 474 483
Rörelseresultat (EBIT) -2 325 -1 286 -1 247 2 143 859 -2 121 -2 551 1 496 1 764 1 820
Resultat efter finansnetto -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -2 608 1 509 1 813 1 823
Årets resultat -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -1 650 950 833 1 232
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 287 576 885 1 197 1 517 1 844 2 216 2 546 425
Omsättningstillgångar 2 909 2 345 2 980 5 387 4 374 2 975 4 978 8 809 10 340 8 829
Tillgångar 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886 9 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 596 1 902 3 147 1 017 198 1 028 2 677 1 727 2 044
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 959 803 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 206 0 0 0 55 55 1 015 530 0 0
Kortfristiga skulder 1 649 2 036 1 653 3 125 4 499 4 239 4 779 6 858 10 356 7 028
Skulder och eget kapital 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886 9 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 934 1 429 1 564 1 195 1 155 1 051
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 413 3 611 3 544 5 076 4 486 4 204 5 390 7 633 9 559 8 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 695 1 612 1 747 2 215 2 401 2 165 3 391 4 435 4 937 3 661
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 318 9 478 8 773 17 061 20 601 13 800 14 808 27 403 32 998 30 169
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 13 18 19 23 28 33 36 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 685 709 675 939 1 073 598 523 826 903 1 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 412 419 434 423 358 381 415 453 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 065 -997 -937 2 455 1 179 -1 794 -2 188 1 867 1 884 1 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,88% 5,11% -48,08% -17,11% 48,11% -5,94% -46,31% -16,19% 9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -78,20% -48,67% -34,53% 34,26% 15,46% -46,23% -37,34% 14,52% 14,15% 19,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,29% -13,89% -14,00% 12,72% 4,22% -15,09% -17,40% 5,87% 5,61% 6,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,19% 63,10% 71,20% 72,16% 55,76% 67,61% 77,38% 72,64% 69,98% 65,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,33% 3,35% 15,13% 13,39% -0,61% -9,18% 1,36% 7,16% -0,05% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,94% 22,64% 53,49% 50,18% 18,26% 4,41% 15,07% 30,54% 17,89% 23,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,45% 75,10% 157,65% 146,66% 86,71% 61,57% 90,48% 113,79% 88,44% 108,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...