Visa allt om Torups Byggshop AB
Visa allt om Torups Byggshop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 18 158 15 340 16 014 15 775 15 368 15 041 15 527 17 428 13 436 14 482
Övrig omsättning 753 602 705 499 456 653 768 618 308 608
Rörelseresultat (EBIT) 597 273 589 513 187 -36 980 231 742 1 001
Resultat efter finansnetto 497 126 417 283 -70 -183 854 99 635 869
Årets resultat 525 92 403 149 5 72 384 51 332 437
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 899 3 041 3 074 3 292 3 618 3 946 1 812 1 660 1 737 1 802
Omsättningstillgångar 4 567 4 326 4 740 4 629 3 949 4 074 4 013 3 816 3 912 3 971
Tillgångar 7 466 7 367 7 814 7 920 7 567 8 020 5 825 5 476 5 649 5 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 021 1 496 1 404 1 001 851 846 1 374 989 938 666
Obeskattade reserver 250 430 430 536 466 568 863 538 519 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 239 3 581 4 138 4 146 4 377 4 002 1 602 1 356 1 484 1 828
Kortfristiga skulder 1 956 1 859 1 842 2 237 1 872 2 604 1 986 2 592 2 707 2 930
Skulder och eget kapital 7 466 7 367 7 814 7 920 7 567 8 020 5 825 5 476 5 649 5 773
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 544 497 551 290 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 636 1 526 1 385 1 308 1 409 894 817 828 1 650 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 733 681 697 630 658 666 518 613 715 438
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 600 0 0 60
Omsättning 18 911 15 942 16 719 16 274 15 824 15 694 16 295 18 046 13 744 15 090
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 5 6 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 026 2 557 2 669 2 629 2 561 2 507 3 105 2 905 1 493 2 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 375 359 334 357 352 373 336 296 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 848 539 864 785 470 170 1 154 382 847 1 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,37% -4,21% 1,52% 2,65% 2,17% -3,13% -10,91% 29,71% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,02% 3,87% 7,56% 6,92% 2,48% -0,42% 16,98% 4,66% 13,14% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,30% 1,86% 3,69% 3,47% 1,22% -0,23% 6,37% 1,46% 5,52% 6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,86% 23,37% 20,98% 21,77% 22,48% 19,39% 21,59% 17,17% 32,52% 21,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 16,08% 18,10% 15,16% 13,52% 9,77% 13,05% 7,02% 8,97% 7,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,68% 24,86% 22,26% 17,63% 15,78% 15,77% 34,51% 25,13% 23,22% 15,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,80% 96,83% 121,34% 101,83% 88,84% 61,02% 99,30% 84,99% 85,81% 79,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...