Visa allt om DraftIT AB
Visa allt om DraftIT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 191 35 101 27 439 25 031 21 130 16 157 12 433 9 508 6 699 3 443
Övrig omsättning - - - - 331 - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 822 3 925 1 920 1 804 1 576 1 232 870 1 441 237 6
Resultat efter finansnetto 4 898 4 084 2 113 2 009 1 707 1 367 962 1 504 258 7
Årets resultat 2 429 2 683 1 633 1 112 923 732 525 806 183 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 0 9 18 27 54 142 266 411 426
Omsättningstillgångar 26 810 17 581 13 308 11 531 9 964 8 057 6 932 3 845 1 935 1 047
Tillgångar 26 952 17 581 13 317 11 549 9 992 8 111 7 074 4 111 2 346 1 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 944 8 515 5 831 4 199 3 087 2 201 1 739 1 326 709 526
Obeskattade reserver 3 288 2 532 1 911 1 911 1 401 971 623 379 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 721 6 534 5 574 5 439 5 504 4 939 4 712 2 405 1 637 947
Skulder och eget kapital 26 952 17 581 13 317 11 549 9 992 8 111 7 074 4 111 2 346 1 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 13 891 12 464 9 650 8 298 7 031 5 357 4 078 3 507 2 844 1 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 722 4 167 3 252 2 642 2 038 1 620 1 163 1 095 878 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 191 35 101 27 439 25 031 21 461 16 157 12 433 9 508 6 749 3 443
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 32 25 22 17 15 14 11 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 153 1 097 1 098 1 138 1 243 1 077 888 864 670 574
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 540 526 507 546 489 380 424 376 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 858 3 934 1 929 1 813 1 603 1 365 994 1 565 361 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,65% 27,92% 9,62% 18,46% 30,78% 29,95% 30,76% 41,93% 94,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,18% 23,23% 15,87% 17,43% 17,09% 16,87% 13,60% 36,58% 11,04% 0,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 11,63% 7,70% 8,04% 8,08% 8,47% 7,74% 15,82% 3,87% 0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,78%
Rörelsekapital/omsättning 35,95% 31,47% 28,19% 24,34% 21,11% 19,30% 17,86% 15,15% 4,45% 2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,12% 59,67% 54,98% 48,55% 41,23% 35,96% 31,07% 38,89% 30,22% 35,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,75% 269,07% 238,75% 212,01% 181,03% 163,13% 147,11% 159,88% 118,20% 110,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...