Visa allt om Design by Scandinavian Metal AB
Visa allt om Design by Scandinavian Metal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 214 3 822 2 885 2 317 1 935 1 819 2 362 4 240 2 902 4 089
Övrig omsättning 13 565 54 9 10 31 118 132 659 329
Rörelseresultat (EBIT) 338 188 -2 514 -2 864 -48 -276 -135 88 158 95
Resultat efter finansnetto 302 121 -2 593 -2 917 -77 -282 -132 88 126 54
Årets resultat 302 121 -2 593 -2 917 -77 -282 -132 59 85 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 785 59 1 670 2 268 343 540 449 377 164 1 816
Omsättningstillgångar 2 886 2 117 1 914 2 371 662 535 453 964 1 184 319
Tillgångar 3 671 2 176 3 584 4 639 1 005 1 075 902 1 341 1 348 2 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 521 220 99 92 89 166 448 760 791 796
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 473 465 765 766 303 102 0 0 0 855
Kortfristiga skulder 2 677 1 491 2 720 3 781 613 808 454 580 557 484
Skulder och eget kapital 3 671 2 176 3 584 4 639 1 005 1 075 902 1 341 1 348 2 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 90 105 60 115 0 220 355 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 200 - -
Löner till övriga anställda 530 577 1 365 1 430 593 227 464 443 540 776
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 261 270 569 590 247 140 194 292 292 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 180 90 90
Omsättning 5 227 4 387 2 939 2 326 1 945 1 850 2 480 4 372 3 561 4 418
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 6 6 3 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 304 956 481 386 645 910 787 1 413 726 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 135 282 316 263 269 270 348 361 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 221 -1 918 -2 236 64 -161 -30 234 241 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,42% 32,48% 24,51% 19,74% 6,38% -22,99% -44,29% 46,11% -29,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,23% 8,64% -70,15% -61,69% -4,58% -25,49% -14,52% 7,01% 11,80% 4,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 4,92% -87,14% -123,52% -2,38% -15,06% -5,55% 2,22% 5,48% 2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,59% 31,97% 30,75% 30,25% 65,53% 42,99% 54,23% 40,64% 50,48% 40,65%
Rörelsekapital/omsättning 4,01% 16,38% -27,94% -60,85% 2,53% -15,01% -0,04% 9,06% 21,61% -4,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,19% 10,11% 2,76% 1,98% 8,86% 15,44% 49,67% 56,67% 58,68% 37,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,81% 59,15% 15,15% 13,36% 107,99% 47,65% 99,78% 166,21% 212,57% 65,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...