Visa allt om Joe List AB
Visa allt om Joe List AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 192 3 354 2 464 2 222 1 936 1 807 1 670 1 599 1 263 1 229
Övrig omsättning 139 60 89 143 7 36 17 36 27 -
Rörelseresultat (EBIT) -102 134 182 227 74 211 -22 14 -182 35
Resultat efter finansnetto -106 131 175 212 63 162 -46 -8 -197 19
Årets resultat -106 131 175 212 63 162 -46 -8 -197 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 40 57 49 47 58 97 136 175 23
Omsättningstillgångar 1 089 954 1 092 1 028 720 604 467 471 371 559
Tillgångar 1 113 994 1 149 1 076 767 662 564 607 546 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 637 506 384 172 -590 -752 -707 -699 -502
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 648 714 682 711 477
Kortfristiga skulder 581 356 643 692 595 605 603 632 534 607
Skulder och eget kapital 1 113 994 1 149 1 076 767 662 564 607 546 582
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 349 305 300 162 250 273 224 234
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 256 998 631 759 547 579 478 460 305 303
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 395 241 248 324 269 194 220 236 145 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 331 3 414 2 553 2 365 1 943 1 843 1 687 1 635 1 290 1 229
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 798 839 616 556 484 361 334 320 316 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 313 309 354 289 194 189 197 169 178
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -85 151 197 262 110 250 17 53 52 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,83% 36,12% 10,89% 14,77% 7,14% 8,20% 4,44% 26,60% 2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,16% 13,48% 15,84% 21,10% 10,04% 32,18% -3,90% 2,47% -33,15% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,20% 4,00% 7,39% 10,22% 3,98% 11,79% -1,32% 0,94% -14,33% 2,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,57% 61,36% 73,25% 97,07% 86,52% 91,31% 85,39% 94,18% 96,60% 96,09%
Rörelsekapital/omsättning 15,91% 17,83% 18,22% 15,12% 6,46% -0,06% -8,14% -10,07% -12,91% -3,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,71% 64,08% 44,04% 35,69% 22,43% -89,12% -133,33% -116,47% -128,02% -86,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,45% 114,89% 48,68% 29,91% 29,41% 14,38% 20,23% 12,82% 28,09% 13,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...