Visa allt om SJ Event AB
Visa allt om SJ Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 96 20 247 25 826 32 101 27 105 63 708 50 304 53 934
Övrig omsättning - 38 - - - - 1 - - 223
Rörelseresultat (EBIT) -14 -33 -187 -1 591 -1 442 4 409 116 141 196 1 070
Resultat efter finansnetto -14 -33 -190 -1 600 -1 446 4 415 145 175 126 979
Årets resultat 0 0 -148 -1 197 -1 085 3 248 106 107 70 671
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 83 126 176 615 589 1 793
Omsättningstillgångar 121 121 131 1 418 3 503 5 546 5 945 5 346 5 438 8 451
Tillgångar 121 121 131 1 418 3 586 5 672 6 121 5 961 6 027 10 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 121 121 122 128 122 122 122 124 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 10 1 296 3 458 5 550 5 999 5 839 5 903 10 115
Skulder och eget kapital 121 121 131 1 418 3 586 5 672 6 121 5 961 6 027 10 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 132 1 269 1 235 1 220 1 049 975 907
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 7 2 937 4 144 3 879 3 521 3 930 3 767 3 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 578 2 375 2 233 2 090 2 139 2 112 2 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 38 96 20 247 25 826 32 101 27 106 63 708 50 304 54 157
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 12 12 13 12 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 687 2 152 2 469 2 259 5 792 4 192 4 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 484 659 587 578 664 588 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 -33 -187 -1 508 -1 400 4 459 253 319 324 1 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -99,53% -21,60% -19,55% 18,43% -57,45% 26,65% -6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -135,88% -111,64% -39,65% 78,03% 3,19% 4,19% 4,45% 10,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -185,42% -7,82% -5,51% 13,79% 0,72% 0,39% 0,53% 2,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,03% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 126,04% 0,60% 0,17% -0,01% -0,20% -0,77% -0,92% -3,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 92,37% 8,60% 3,57% 2,15% 1,99% 2,05% 2,06% 1,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 1 310,00% 109,41% 101,30% 99,93% 99,10% 91,56% 92,12% 83,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...