Visa allt om Nordfisk AB
Visa allt om Nordfisk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 111 228 138 594 1 021 1 081 1 068 1 047 1 054 1 107
Övrig omsättning - 213 147 192 50 - - - 17 20
Rörelseresultat (EBIT) -270 133 -81 262 238 210 146 169 175 348
Resultat efter finansnetto -270 135 -73 279 259 212 146 194 188 348
Årets resultat 1 5 1 43 191 155 111 139 136 262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 902 967 870 563 608 618 620 622 629
Omsättningstillgångar 789 1 510 1 690 2 102 1 930 1 689 1 509 1 401 1 232 1 087
Tillgångar 1 585 2 412 2 657 2 972 2 494 2 297 2 127 2 020 1 853 1 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 415 1 814 2 309 2 309 2 265 2 074 1 919 1 808 1 669 1 533
Obeskattade reserver 29 299 169 243 21 21 19 24 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 300 180 421 207 202 188 188 162 160
Skulder och eget kapital 1 585 2 412 2 657 2 972 2 494 2 297 2 127 2 020 1 853 1 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 104 99 96 96 86 82 80
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 7 85 97 85 105 149 47 23
Utdelning till aktieägare 0 400 500 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 111 441 285 786 1 071 1 081 1 068 1 047 1 071 1 127
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 138 594 1 021 1 081 1 068 1 047 1 054 1 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 14 207 211 200 219 251 146 117
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 263 53 308 283 249 187 210 215 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,32% 65,22% -76,77% -41,82% -5,55% 1,22% 2,01% -0,66% -4,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,97% 5,60% -2,75% 9,42% 10,38% 9,23% 6,91% 9,80% 10,31% 20,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -242,34% 59,21% -52,90% 47,14% 25,37% 19,61% 13,76% 18,91% 18,12% 31,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,16% 88,16% 91,30% 82,15% 71,60% 66,79% 63,48% 64,18% 48,58% 68,20%
Rörelsekapital/omsättning 582,88% 530,70% 1 094,20% 283,00% 168,76% 137,56% 123,69% 115,85% 101,52% 83,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,70% 84,88% 91,86% 83,72% 91,44% 90,97% 90,88% 90,36% 90,96% 90,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 548,59% 497,00% 927,78% 495,72% 903,38% 779,70% 737,23% 686,17% 691,36% 585,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...