Visa allt om Reuterskiöld Media AB
Visa allt om Reuterskiöld Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 70 0 162 77 42 22 -38 181 214
Resultat efter finansnetto 55 40 -41 110 21 -6 -39 -378 125 196
Årets resultat 27 22 -3 60 11 -6 2 -286 71 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 489 1 489 1 489 1 495 1 508 1 520 1 536 1 523 1 406 1 414
Omsättningstillgångar 207 356 186 153 189 130 161 391 367 601
Tillgångar 1 696 1 845 1 676 1 649 1 696 1 650 1 696 1 915 1 773 2 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 564 542 545 485 474 480 479 765 694
Obeskattade reserver 56 40 28 68 40 34 34 86 182 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 256 333 436 538 641 743 846 450 650
Kortfristiga skulder 895 985 772 600 634 502 439 504 377 523
Skulder och eget kapital 1 696 1 845 1 676 1 649 1 696 1 650 1 696 1 915 1 773 2 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 100 140 140 75 200 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 120 15 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 55 22 48 76 44 24 65 0 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 300 201 59 179 297 228 142 266 2 129
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 70 6 174 89 58 38 -32 189 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,52% 66,67% -30,29% -14,56% 17,04% -0,68% 4,28% -20,31% -15,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,83% 3,96% 0,00% 9,82% 4,54% 2,55% 1,83% -1,62% 10,38% 11,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,46% 10,81% 0,00% 27,88% 11,32% 7,23% 5,30% -5,53% 26,14% 28,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -104,56% -93,19% -144,69% -76,94% -65,44% -64,03% -47,52% -20,14% -1,42% 9,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,42% 32,26% 33,64% 36,09% 30,33% 30,25% 29,78% 28,25% 50,54% 39,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,13% 36,14% 24,09% 25,50% 29,81% 25,90% 36,67% 77,58% 97,35% 114,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...