Visa allt om Nilsvallens Entreprenad AB
Visa allt om Nilsvallens Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 677 7 864 6 074 2 703 529 899 1 458 723 1 116 1 975
Övrig omsättning 83 - - - - - 72 - 100 66
Rörelseresultat (EBIT) -225 587 -437 -47 501 301 261 -104 415 1 091
Resultat efter finansnetto -242 556 -474 -53 495 291 243 -125 393 1 057
Årets resultat -242 546 -474 -53 508 215 127 40 209 711
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 589 441 296 0 293 433 572 655 484
Omsättningstillgångar 926 1 029 798 1 265 1 276 624 1 056 330 731 407
Tillgångar 1 368 1 618 1 239 1 561 1 276 918 1 489 902 1 386 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 601 55 528 1 163 655 641 514 473 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 194 194 124 307 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 207 267
Kortfristiga skulder 1 009 1 017 1 184 1 032 113 68 654 265 399 108
Skulder och eget kapital 1 368 1 618 1 239 1 561 1 276 918 1 489 902 1 386 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 252 336 196 0 0 0 120 150 150 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 821 2 022 1 640 807 0 108 133 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 040 608 608 167 0 28 120 42 40 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 581 0 200 0 0 0 0
Omsättning 6 760 7 864 6 074 2 703 529 899 1 530 723 1 216 2 041
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 5 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 113 1 123 868 541 265 300 486 362 558 988
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 445 349 213 - 23 92 96 95 36
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -137 689 -337 -40 501 440 400 35 533 1 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,09% 29,47% 124,71% 410,96% -41,16% -38,34% 101,66% -35,22% -43,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,45% 36,28% -35,11% -2,37% 40,52% 32,79% 17,60% -11,31% 30,09% 122,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,37% 7,46% -7,16% -1,37% 97,73% 33,48% 17,97% -14,11% 37,37% 55,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,24% 0,15% -6,35% 8,62% 219,85% 61,85% 27,57% 8,99% 29,75% 15,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,24% 37,14% 4,44% 33,82% 91,14% 86,93% 52,65% 66,88% 50,08% 46,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,77% 101,18% 67,40% 122,58% 1 129,20% 917,65% 161,47% 124,53% 183,21% 376,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...