Visa allt om Optisk Vision Göteborg AB
Visa allt om Optisk Vision Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 329 13 670 11 460 12 399 16 232 16 896 16 524 16 091 17 105 15 205
Övrig omsättning - - - - 186 - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 572 1 354 572 759 1 645 1 016 843 106 664 1 278
Resultat efter finansnetto 1 572 1 356 589 805 1 677 1 021 858 175 720 1 280
Årets resultat 1 209 2 146 501 748 897 540 490 94 345 625
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 288 1 393 745 948 1 161 1 166 742 981 1 047 863
Omsättningstillgångar 3 388 4 190 3 823 4 445 4 954 4 489 4 355 3 293 3 479 3 050
Tillgångar 4 676 5 583 4 568 5 393 6 115 5 655 5 097 4 273 4 526 3 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 319 2 250 604 852 1 105 1 408 1 368 978 985 940
Obeskattade reserver 0 0 1 414 1 485 1 709 1 275 1 003 827 805 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 357 3 334 2 550 3 056 3 301 2 972 2 726 2 468 2 737 2 394
Skulder och eget kapital 4 676 5 583 4 568 5 393 6 115 5 655 5 097 4 273 4 526 3 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 487 502 863 959 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 150 -
Löner till övriga anställda 3 511 3 251 3 103 3 203 3 649 3 041 3 046 2 539 2 238 2 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 302 1 070 991 1 224 1 232 1 355 1 252 1 420 1 223 1 045
Utdelning till aktieägare 1 000 2 140 500 750 1 000 1 200 500 100 100 100
Omsättning 15 329 13 670 11 460 12 399 16 418 16 896 16 524 16 093 17 105 15 205
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 10 11 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 916 1 709 1 433 1 378 1 623 1 536 1 502 1 463 1 555 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 544 520 503 501 454 450 470 427 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 885 1 671 752 1 009 1 898 1 381 1 207 512 985 1 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,14% 19,28% -7,57% -23,61% -3,93% 2,25% 2,69% -5,93% 12,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,62% 24,29% 12,94% 14,93% 27,67% 18,05% 16,85% 4,21% 15,95% 32,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,26% 9,92% 5,16% 6,49% 10,42% 6,04% 5,20% 1,12% 4,22% 8,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,98% 70,20% 70,38% 70,89% 70,85% 68,31% 66,68% 66,67% 62,48% 64,81%
Rörelsekapital/omsättning 0,20% 6,26% 11,11% 11,20% 10,18% 8,98% 9,86% 5,13% 4,34% 4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,21% 40,30% 37,37% 36,09% 38,67% 41,52% 41,34% 36,82% 34,57% 34,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,34% 118,39% 139,92% 137,89% 141,71% 131,56% 137,64% 106,69% 102,48% 97,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...