Visa allt om ASKARA International AB
Visa allt om ASKARA International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 52 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 20 -138 215 343 -91 180 129 -6 239 200
Resultat efter finansnetto 19 -143 169 340 -92 177 44 -10 238 200
Årets resultat 19 -86 74 248 -101 127 8 32 127 228
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 0 0 71 71 71 71 0 17 26
Omsättningstillgångar 23 291 677 771 296 288 222 251 423 425
Tillgångar 198 291 677 842 367 358 293 251 440 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 63 150 76 -173 -72 -199 -207 -239 -366
Obeskattade reserver 0 0 57 0 0 0 0 0 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 104 158 289 18 19 78 62 99 412
Kortfristiga skulder 113 124 312 477 522 411 414 395 520 405
Skulder och eget kapital 198 291 677 842 367 358 293 251 440 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 278 381 0 290 161 229 65 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 11 90 0 0 0 2 76
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 111 128 123 28 91 50 74 21 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 35 702 1 045 275 668 672 352 495 700
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 111 406 524 118 385 215 303 94 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 -138 215 343 -91 180 129 -6 248 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,57% -95,01% -32,82% 280,00% -58,83% -0,60% 93,10% -29,70% -28,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,10% -47,42% 31,76% 40,74% -24,80% 50,84% 44,37% -1,99% 54,32% 44,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,46% -394,29% 30,63% 32,82% -33,09% 27,25% 19,35% -1,44% 48,28% 28,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -173,08% 477,14% 51,99% 28,13% -82,18% -18,41% -28,57% -41,38% -19,60% 2,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,41% 21,65% 28,72% 9,03% -47,14% -20,11% -67,92% -82,47% -44,50% -81,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,35% 234,68% 216,99% 161,64% 56,70% 70,07% 53,62% 63,54% 81,35% 104,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...