Visa allt om Apnea Sweden AB
Visa allt om Apnea Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 089 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 260 149 290 -646 -80 -128 23 30 57 203
Resultat efter finansnetto 228 132 269 -660 -81 -126 5 17 59 204
Årets resultat 228 132 269 -660 -81 -126 0 3 30 172
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättningstillgångar 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 978 981 1 099
Tillgångar 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 100 -291 -559 101 101 182 216 243 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 581 537 878 895 892 966 325 311 212 137
Kortfristiga skulder 135 120 153 369 196 228 319 460 526 674
Skulder och eget kapital 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 279 175 455 549 504 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 338 300 314 269 398 543 522 591 640 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 149 210 242 175 306 362 493 883 568 553
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 35 30 75
Omsättning 1 089 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 089 1 071 1 147 988 1 823 538 731 915 819 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 559 555 479 1 005 559 518 611 211 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 149 290 -646 -80 -128 33 30 57 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,68% -6,63% 16,09% -45,80% 69,58% -51,00% -20,10% 11,76% -19,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,93% 19,79% 39,51% -91,35% -6,48% -9,65% 2,78% 3,54% 6,01% 18,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,88% 14,01% 25,46% -65,18% -4,22% -11,63% 1,05% 1,27% 2,40% 6,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,90% 99,44% 100,00% 61,84% 77,07% 99,72% 97,58% 98,43% 98,33% 88,81%
Rörelsekapital/omsättning 83,38% 59,57% 51,09% 34,01% 54,47% 99,35% 23,11% 18,86% 18,52% 13,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,45% 13,19% -39,38% -79,29% 8,49% 7,79% 22,03% 21,86% 24,77% 26,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 772,59% 631,67% 483,01% 191,06% 606,63% 568,42% 258,93% 212,61% 186,50% 163,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...