Visa allt om SALL bemanning Stockholm AB
Visa allt om SALL bemanning Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 013 958 2 237 10 298 15 527 29 213 27 937 25 380 25 633 22 441
Övrig omsättning - - 6 23 - - 70 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 219 -246 -955 199 1 269 900 945 1 178 1 308
Resultat efter finansnetto 1 188 719 3 945 -961 195 1 259 841 773 1 307 1 223
Årets resultat 1 157 707 3 995 3 12 687 430 373 605 648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 0 751 2 541 4 139 4 845 4 912 233 367
Omsättningstillgångar 1 824 1 663 4 453 2 699 3 461 4 718 5 472 3 967 9 906 7 612
Tillgångar 2 524 2 363 4 453 3 450 6 003 8 857 10 317 8 879 10 139 7 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 381 2 224 4 117 547 943 1 431 1 145 1 115 1 241 1 036
Obeskattade reserver 0 0 0 50 1 031 1 781 1 479 1 240 1 033 686
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 128 786 816 857 2 202 3 431 2 539
Kortfristiga skulder 144 139 336 2 725 3 242 4 829 6 836 4 322 4 433 3 718
Skulder och eget kapital 2 524 2 363 4 453 3 450 6 003 8 857 10 317 8 879 10 139 7 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 047 500 696 644 694
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 442 245 1 257 7 089 9 885 16 657 16 392 15 176 14 254 11 966
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 194 125 490 2 378 3 268 6 037 5 960 5 666 5 449 4 602
Utdelning till aktieägare 2 200 1 000 2 600 0 400 500 400 400 500 400
Omsättning 1 013 958 2 243 10 321 15 527 29 213 28 007 25 380 25 633 22 441
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 17 35 53 110 93 71 74 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 958 132 294 293 266 300 357 346 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 327 105 275 255 219 250 310 279 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 219 -239 -876 297 1 339 967 1 102 1 357 1 460
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,74% -57,17% - -33,68% -46,85% 4,57% 10,07% -0,99% 14,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,07% 30,43% 88,64% -27,42% 3,88% 14,53% 8,72% 11,30% 17,06% 16,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 117,28% 75,05% 176,44% -9,19% 1,50% 4,41% 3,22% 3,95% 6,75% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,36% 96,60% 97,36% 98,05% 97,97%
Rörelsekapital/omsättning 165,84% 159,08% 184,04% -0,25% 1,41% -0,38% -4,88% -1,40% 21,35% 17,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,33% 94,12% 92,45% 16,92% 28,37% 30,98% 21,66% 22,61% 19,58% 19,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 266,67% 1 196,40% 1 325,30% 99,05% 106,76% 97,70% 80,05% 91,79% 223,46% 204,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...