Visa allt om Billjud & Navigation i Solna Aktiebolag
Visa allt om Billjud & Navigation i Solna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 265 5 1 061 683 833 551 670 505 409
Övrig omsättning - 52 277 399 77 - - - 205 -
Rörelseresultat (EBIT) -59 4 -367 822 113 191 -61 167 84 -1
Resultat efter finansnetto -58 3 -367 822 113 191 739 167 83 -2
Årets resultat 69 3 -86 454 60 112 779 90 58 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 150 1 100 1 050 1 050 1 000 956 914 123 139 15
Omsättningstillgångar 651 714 647 1 179 559 352 202 312 117 95
Tillgångar 1 801 1 814 1 697 2 229 1 559 1 308 1 116 435 257 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 633 1 564 1 561 1 647 1 193 1 133 1 020 222 133 75
Obeskattade reserver 0 0 0 281 76 47 0 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
Kortfristiga skulder 168 249 135 301 289 128 96 172 59 35
Skulder och eget kapital 1 801 1 814 1 697 2 229 1 559 1 308 1 116 435 257 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 456 456 456 428 329 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 228 456 0 0 0 0 0 373 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 23 143 143 143 143 134 107 112 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 317 282 1 460 760 833 551 670 710 409
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 265 5 1 061 683 833 551 670 505 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 252 599 599 599 599 562 436 485 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -59 4 -367 822 119 200 -52 183 88 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,57% 5 200,00% -99,53% 55,34% -18,01% 51,18% -17,76% 32,67% 23,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,22% 0,22% -21,63% 36,88% 7,25% 14,60% 66,22% 38,39% 32,68% -0,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -232,00% 1,51% -7 340,00% 77,47% 16,54% 22,93% 134,12% 24,93% 16,63% -0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 932,00% 175,47% 10 240,00% 82,75% 39,53% 26,89% 19,24% 20,90% 11,49% 14,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,67% 86,22% 91,99% 83,18% 80,12% 89,27% 91,40% 57,82% 51,75% 68,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 387,50% 286,75% 479,26% 391,69% 193,43% 275,00% 210,42% 181,40% 198,31% 271,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...