Visa allt om Stavs Taxi AB
Visa allt om Stavs Taxi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 906 8 285 9 650 11 175 10 157 8 593 5 291 3 605 3 282 3 445
Övrig omsättning 276 152 236 88 66 186 8 33 - 20
Rörelseresultat (EBIT) -4 138 -6 126 -81 41 71 -95 18 10
Resultat efter finansnetto -45 84 -57 69 -109 18 65 -103 11 5
Årets resultat -50 83 -61 74 -99 9 7 -103 33 3
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 894 1 209 851 1 083 1 060 32 287 265 252
Omsättningstillgångar 971 1 151 1 424 1 584 1 830 1 366 1 133 764 625 534
Tillgångar 1 360 2 045 2 632 2 435 2 913 2 426 1 165 1 051 891 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 270 187 249 175 274 265 261 264 231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 233 1 145 1 589 869 1 214 1 122 72 222 62 163
Kortfristiga skulder 906 630 856 1 318 1 524 1 029 828 568 564 356
Skulder och eget kapital 1 360 2 045 2 632 2 435 2 913 2 426 1 165 1 051 891 786
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 038 2 768 3 203 3 987 3 670 2 997 1 521 1 272 1 172 1 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 675 799 992 1 227 1 086 989 451 405 396 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 182 8 437 9 886 11 263 10 223 8 779 5 299 3 638 3 282 3 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 738 1 036 1 206 1 397 1 270 1 074 756 515 469 492
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 448 526 656 597 499 282 240 226 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 522 703 496 565 448 301 88 -78 24 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,71% -14,15% -13,65% 10,02% 18,20% 62,41% 46,77% 9,84% -4,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,29% 7,09% -0,15% 5,17% -2,44% 1,69% 6,09% -9,04% 2,02% 1,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,07% 1,75% -0,04% 1,13% -0,70% 0,48% 1,34% -2,64% 0,55% 0,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,75% 70,08% 66,67% 68,78% 70,77% 68,02% 65,39% 62,75% 62,31% 75,99%
Rörelsekapital/omsättning 1,10% 6,29% 5,89% 2,38% 3,01% 3,92% 5,76% 5,44% 1,86% 5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,18% 13,20% 7,10% 10,23% 6,01% 11,29% 22,75% 24,83% 29,63% 32,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,17% 180,95% 165,89% 119,88% 119,82% 132,36% 136,35% 134,51% 110,82% 150,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...