Visa allt om Kolboforsen Konsult AB
Visa allt om Kolboforsen Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 1 672 2 339 2 127
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 60 510 31 -17 208 171 272 -3 116
Resultat efter finansnetto 146 75 511 43 -1 245 85 282 11 131
Årets resultat 77 56 297 29 -1 227 38 151 8 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 365 81 5 14 23 32 24 14 11 0
Omsättningstillgångar 567 850 1 091 298 489 821 772 592 1 118 955
Tillgångar 933 931 1 096 312 512 853 796 606 1 129 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 622 567 270 241 392 465 427 276 267
Obeskattade reserver 178 136 136 8 0 0 71 71 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 172 393 35 271 461 260 108 853 688
Skulder och eget kapital 933 931 1 096 312 512 853 796 606 1 129 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 155 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 53 120 269 322 279 303 44 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 13 71 68 52 72 30 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 300 0 0 0
Omsättning 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 1 672 2 339 2 127
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 395 612 1 632 1 874 1 065 998 3 659 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 75 136 341 399 337 377 234 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 65 519 40 -8 214 174 275 -3 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,46% -62,50% -12,91% 75,96% 6,71% - 118,84% -28,52% 9,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,79% 7,95% 46,72% 14,42% 0,00% 31,07% 21,61% 46,70% 0,97% 13,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,03% 12,09% 31,37% 2,40% 0,00% 26,55% 4,70% 16,93% 0,47% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,75% 27,63% 1,03% 6,02%
Rörelsekapital/omsättning 129,62% 110,78% 42,77% 14,03% 20,47% 36,07% 13,99% 28,95% 11,33% 12,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,80% 78,20% 61,41% 88,43% 47,07% 45,96% 64,99% 78,90% 24,45% 27,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 030,91% 494,19% 277,61% 851,43% 180,44% 178,09% 155,38% 290,74% 82,06% 111,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...