Visa allt om Däckcenter i Hallstahammar Aktiebolag
Visa allt om Däckcenter i Hallstahammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 508 5 075 4 683 4 048 5 260 4 951 4 847 4 843 4 529 4 898
Övrig omsättning - - - 61 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 175 349 -80 44 228 -287 -82 -69 223
Resultat efter finansnetto 4 145 264 -133 3 190 -322 -108 -89 203
Årets resultat 0 120 264 -133 3 190 -322 -63 -25 87
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 33 10 23 44 109 143
Omsättningstillgångar 953 1 005 1 028 1 013 1 097 1 224 1 188 1 309 1 087 954
Tillgångar 953 1 005 1 028 1 014 1 131 1 234 1 211 1 353 1 197 1 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 183 63 -201 -68 -71 -261 61 123 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 45 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 222 347 379 272 365 451 505 0 0
Kortfristiga skulder 746 600 618 836 926 940 1 021 787 1 027 840
Skulder och eget kapital 953 1 005 1 028 1 014 1 131 1 234 1 211 1 353 1 197 1 098
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 270 291 293 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 859 769 739 583 543 566 296 268 346 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 327 282 287 224 207 221 198 215 240 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 508 5 075 4 683 4 109 5 260 4 951 4 847 4 843 4 529 4 898
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 836 1 692 2 342 2 024 2 630 1 650 1 616 1 614 1 132 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 357 519 413 378 261 255 258 220 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 175 350 -71 54 240 -266 -17 -5 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,53% 8,37% 15,69% -23,04% 6,24% 2,15% 0,08% 6,93% -7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,10% 17,61% 34,05% -7,89% 3,89% 18,48% -23,70% -6,06% -5,76% 20,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,36% 3,49% 7,47% -1,98% 0,84% 4,61% -5,92% -1,69% -1,52% 4,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,73% 38,58% 43,92% 36,66% 31,48% 36,34% 27,48% 34,28% 34,91% 33,44%
Rörelsekapital/omsättning 3,76% 7,98% 8,76% 4,37% 3,25% 5,74% 3,45% 10,78% 1,32% 2,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,20% 18,21% 6,13% -19,82% -6,01% -5,75% -21,55% 4,51% 12,98% 20,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,17% 35,50% 20,06% 12,80% 22,57% 27,45% 27,33% 50,57% 23,86% 61,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...