Visa allt om Persson Kraft AB
Visa allt om Persson Kraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 632 751 799 819 1 167 1 215 1 525 906 986 840
Övrig omsättning 19 11 88 75 8 70 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -5 189 -99 302 194 498 384 508 420
Resultat efter finansnetto -106 -32 139 -163 231 72 440 305 273 200
Årets resultat 2 0 57 -5 103 74 29 20 2 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 037 3 122 3 204 3 292 3 394 3 503 3 350 4 114 4 156 4 207
Omsättningstillgångar 133 209 230 229 392 252 656 689 362 723
Tillgångar 3 170 3 331 3 435 3 522 3 787 3 755 4 005 4 804 4 518 4 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 213 213 107 101 -5 -81 361 341 340
Obeskattade reserver 1 181 1 289 1 322 1 239 1 395 1 302 1 349 949 673 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 48 60 63 66 0 0 0
Långfristiga skulder 1 554 1 606 1 666 1 842 1 927 2 029 2 183 2 999 2 964 3 376
Kortfristiga skulder 221 223 234 285 304 365 488 493 540 811
Skulder och eget kapital 3 170 3 331 3 435 3 522 3 787 3 755 4 005 4 804 4 518 4 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 60 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 143 36 103 97 110 57 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 44 10 36 26 22 8 45 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 651 762 887 894 1 175 1 285 1 540 906 986 840
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 632 751 799 819 1 167 1 215 1 525 906 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 114 197 52 145 130 145 74 108 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 143 322 70 463 342 633 509 627 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,85% -6,01% -2,44% -29,82% -3,95% -20,33% 68,32% -8,11% 17,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,24% -0,15% 5,50% -2,81% 8,40% 5,17% 12,48% 7,99% 11,33% 8,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,23% -0,67% 23,65% -12,09% 27,25% 15,97% 32,79% 42,38% 51,93% 50,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,92% 85,49% 82,23% 66,79% 88,69% 82,63% 82,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,92% -1,86% -0,50% -6,84% 7,54% -9,30% 11,02% 21,63% -18,05% -10,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,84% 36,58% 36,22% 30,48% 29,82% 25,42% 22,80% 22,07% 18,27% 12,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,23% 82,06% 86,75% 74,74% 122,37% 60,82% 128,28% 139,76% 67,04% 89,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...