Visa allt om Stark i Stockholm AB
Visa allt om Stark i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 004 1 002 1 041 1 008 990 950 517 1 499 1 161 1 143
Övrig omsättning - - - - - - - - 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 187 67 105 66 74 -218 135 95 54 396
Resultat efter finansnetto 202 72 179 129 -39 -181 152 134 81 396
Årets resultat 157 70 136 100 -75 6 85 63 123 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 0 0 0 50 409 467 524 350
Omsättningstillgångar 944 879 1 495 1 699 1 672 1 680 1 474 1 311 1 747 2 113
Tillgångar 1 344 1 279 1 495 1 699 1 672 1 731 1 883 1 778 2 271 2 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 286 716 1 381 1 281 1 356 1 390 1 305 1 242 1 119
Obeskattade reserver 127 127 140 115 100 80 295 265 225 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 774 867 639 204 292 295 199 208 804 1 006
Skulder och eget kapital 1 344 1 279 1 495 1 699 1 672 1 731 1 883 1 778 2 271 2 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 630 82 431 340 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 346 420 420 420 411 0 0 330 192 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 303 326 325 322 317 358 109 381 309 201
Utdelning till aktieägare 300 0 500 800 0 0 40 0 0 0
Omsättning 1 004 1 002 1 041 1 008 990 950 517 1 499 1 210 1 143
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 004 1 002 1 041 1 008 990 950 259 750 581 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 749 752 745 728 988 96 575 424 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 67 105 66 124 -161 192 152 111 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,20% -3,75% 3,27% 1,82% 4,21% 83,75% -65,51% 29,11% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,03% 7,11% 13,78% 7,59% 4,84% -6,87% 8,07% 8,27% 3,70% 16,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,12% 9,08% 19,79% 12,80% 8,18% -12,53% 29,40% 9,81% 7,24% 34,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,93% 1,20% 82,23% 148,31% 139,39% 145,79% 246,62% 73,58% 81,22% 96,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,33% 30,11% 55,20% 86,27% 81,02% 81,74% 85,36% 84,13% 61,82% 55,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,96% 101,38% 233,96% 832,84% 572,60% 569,49% 740,70% 630,29% 217,29% 210,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...