Visa allt om JAROST AB
Visa allt om JAROST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 76 20 -31 17 12 -32 5 82 32 -10
Resultat efter finansnetto 58 21 -40 9 4 -44 8 96 228 180
Årets resultat 43 9 0 0 0 0 0 -5 155 208
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 223 242 301 328 355 419 330 288 251
Omsättningstillgångar 309 270 283 266 326 218 364 494 1 086 1 256
Tillgångar 607 493 525 568 655 572 784 824 1 374 1 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 340 377 377 377 376 376 396 402 447
Obeskattade reserver 128 125 116 156 148 144 188 180 79 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 28 32 35 131 52 219 247 894 1 054
Skulder och eget kapital 607 493 525 568 655 572 784 824 1 374 1 506
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 124 0 173 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 107 95 0 161 0 147 79 46 40 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 36 41 46 49 45 12 9 10 9
Utdelning till aktieägare 0 0 46 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 883 799 885 1 002 1 087 956 851 728 640 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 165 132 164 208 222 193 94 58 51 47
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 79 43 105 94 46 65 134 82 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,51% -9,72% -11,68% -7,82% 13,70% 12,34% 16,90% 13,75% 10,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,52% 7,30% -5,71% 3,35% 2,14% -5,42% 2,42% 13,11% 15,94% 38,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,61% 4,51% -3,39% 1,90% 1,29% -3,24% 2,23% 14,84% 34,22% 101,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,15% 100,00% 96,38% 95,71% 94,94% 94,98% 94,59% 93,96% 92,66% 90,64%
Rörelsekapital/omsättning 24,12% 30,29% 28,36% 23,05% 17,94% 17,36% 17,04% 33,93% 30,00% 35,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,55% 88,74% 89,04% 86,61% 74,21% 84,29% 65,63% 63,79% 33,40% 29,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,88% 964,29% 884,38% 760,00% 248,85% 419,23% 166,21% 200,00% 121,48% 119,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...