Visa allt om Tandläkare Göran Berlin Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Göran Berlin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 736 2 836 3 273 3 444 3 543 3 844 3 701 3 073 2 821 2 883
Övrig omsättning 826 40 57 55 50 52 30 68 42 81
Rörelseresultat (EBIT) 86 553 262 412 487 610 852 39 283 227
Resultat efter finansnetto 94 569 276 435 511 635 854 49 289 231
Årets resultat 216 351 205 206 312 353 469 23 165 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 763 774 452 735 214 11 16 33 127 138
Omsättningstillgångar 1 796 2 082 2 064 1 845 1 834 1 981 1 662 1 203 1 036 811
Tillgångar 2 559 2 856 2 516 2 580 2 048 1 992 1 679 1 235 1 163 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 035 1 069 1 148 1 143 1 087 1 050 997 728 705 539
Obeskattade reserver 793 988 880 870 720 644 494 282 272 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 162 198 232 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 637 291 335 242 298 187 226 186 195
Skulder och eget kapital 2 559 2 856 2 516 2 580 2 048 1 992 1 679 1 235 1 163 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 691 589 658 614 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 538 429 713 757 724 0 0 186 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 467 171 426 453 443 466 413 254 374 386
Utdelning till aktieägare 150 250 430 200 150 275 300 200 0 0
Omsättning 3 562 2 876 3 330 3 499 3 593 3 896 3 731 3 141 2 863 2 964
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 456 1 418 1 637 1 722 1 772 1 922 1 851 1 537 2 821 2 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 307 587 620 599 581 798 955 1 681 1 759
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 675 384 468 514 626 868 55 299 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,53% -13,35% -4,97% -2,79% -7,83% 3,86% 20,44% 8,93% -2,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,83% 20,17% 11,37% 17,02% 24,90% 31,88% 50,92% 4,21% 25,02% 24,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% 20,31% 8,74% 12,75% 14,39% 16,52% 23,10% 1,69% 10,32% 8,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,90% 77,72% 74,03% 75,70% 74,12% 71,44% 71,20% 68,37% 75,58% 73,67%
Rörelsekapital/omsättning 38,93% 50,95% 54,17% 43,84% 44,93% 43,78% 39,85% 31,79% 30,13% 21,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,62% 64,41% 72,91% 69,15% 78,99% 76,54% 81,06% 75,39% 77,46% 73,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,69% 326,84% 709,28% 550,75% 757,85% 664,77% 888,77% 532,30% 556,99% 415,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...