Visa allt om Thors i Ånge AB
Visa allt om Thors i Ånge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 82 182 286 260 326 6 513 6 254 7 602 6 433 6 764
Övrig omsättning 60 29 15 85 14 49 933 9 204 100
Rörelseresultat (EBIT) 22 35 -60 -295 -104 -546 -63 632 467 244
Resultat efter finansnetto 2 9 -87 -318 -123 -720 -342 252 210 51
Årets resultat 2 9 -87 -318 -123 -720 16 124 63 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 306 359 428 240 355 5 306 5 886 5 354 4 484
Omsättningstillgångar 73 27 47 36 505 1 113 1 709 2 030 2 037 1 380
Tillgångar 331 333 406 464 745 1 468 7 016 7 916 7 392 5 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -62 -64 -72 14 392 515 1 235 1 219 1 095 1 031
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 374 299 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 345 292 258 291 259 628 4 723 4 716 3 635 2 849
Kortfristiga skulder 48 105 221 159 93 325 1 058 1 607 2 363 1 794
Skulder och eget kapital 331 333 406 464 745 1 468 7 016 7 916 7 392 5 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 105 0 270 321 344 62 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 80 0 6 703 743 812 722 759
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 28 20 4 265 312 344 229 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 142 211 301 345 340 6 562 7 187 7 611 6 637 6 864
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 1 1 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 182 - 260 326 1 628 1 564 1 901 1 287 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 125 10 313 349 381 211 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 87 9 -232 -30 249 1 188 1 741 670 958
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,95% -36,36% 10,00% -20,25% -94,99% 4,14% -17,73% 18,17% -4,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,65% 10,51% -14,78% -63,36% -13,83% -37,19% -0,88% 8,01% 6,41% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,83% 19,23% -20,98% -113,08% -31,60% -8,38% -0,99% 8,34% 7,37% 3,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 87,36% 91,61% 37,69% 61,35% 37,95% 36,52% 50,42% 31,56% 40,14%
Rörelsekapital/omsättning 30,49% -42,86% -60,84% -47,31% 126,38% 12,10% 10,41% 5,56% -5,07% -6,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -18,73% -19,22% -17,73% 3,02% 52,62% 35,08% 17,60% 18,80% 17,73% 19,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,67% 12,38% 14,48% 22,64% 543,01% 336,62% 155,20% 122,15% 83,37% 60,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...