Visa allt om Gamla Stans Bygg&Förvaltnings AB
Visa allt om Gamla Stans Bygg&Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 731 667 795 562 741 322 510 522 725 837
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 6 271 -36 -95 -233 -651 45 -1 110 90
Resultat efter finansnetto 3 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6
Årets resultat 3 11 415 -105 -167 86 56 -39 -1 112 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 754 8 742 7 959 7 772 4 871 4 408 4 700 70 108 136
Omsättningstillgångar 7 001 2 412 1 700 1 703 1 758 1 875 1 927 1 642 1 488 1 543
Tillgångar 17 754 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 629 618 203 203 203 117 61 100 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 791 0 0 0 0 0 0 0 0 1 038
Kortfristiga skulder 4 331 10 524 9 041 9 272 6 426 6 080 6 510 1 651 1 496 494
Skulder och eget kapital 17 754 11 154 9 659 9 475 6 629 6 283 6 627 1 712 1 596 1 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 412 0 660 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 381 0 707 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 731 667 795 562 741 322 510 522 725 837
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 371 - 510 - 725 837
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 607 - 1 367 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 51 288 -21 -80 -201 -613 83 -1 072 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,60% -16,10% 41,46% -24,16% 130,12% -36,86% -2,30% -28,00% -13,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,06% 3,86% 4,33% 3,46% 3,44% 1,37% 0,86% 2,69% -69,55% 5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% 64,47% 52,58% 58,36% 30,77% 26,71% 11,18% 8,81% -153,10% 10,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,17%
Rörelsekapital/omsättning 365,25% -1 216,19% -923,40% -1 346,80% -629,96% -1 305,90% -898,63% -1,72% -1,10% 125,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,56% 5,64% 6,40% 2,14% 3,06% 3,23% 1,77% 3,56% 6,27% 8,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,57% 4,16% 2,46% 2,43% 4,36% 6,53% 8,13% 22,90% 14,97% 56,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...