Visa allt om Ekna Gård AB
Visa allt om Ekna Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 732 991 875 1 171 1 856 4 045 2 803 6 556 6 976 4 628
Övrig omsättning 508 589 599 732 920 653 571 788 64 55
Rörelseresultat (EBIT) 158 6 -52 -398 -674 -21 -354 -172 504 1 321
Resultat efter finansnetto 142 14 -78 -426 -717 -20 -130 -466 536 1 325
Årets resultat 142 14 -78 -426 -717 -20 -123 -210 197 1 307
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 267 1 249 1 334 1 516 1 539 959 801 829 707 81
Omsättningstillgångar 1 650 1 363 1 350 1 396 1 723 2 683 2 737 2 764 4 009 2 174
Tillgångar 2 918 2 612 2 684 2 912 3 262 3 642 3 539 3 593 4 716 2 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 466 324 309 387 813 1 531 1 581 1 704 1 974 1 777
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 278 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 1 600 1 615 1 826 1 630 1 304 1 204 1 204 1 204 137
Kortfristiga skulder 852 689 760 699 818 808 754 685 1 260 323
Skulder och eget kapital 2 918 2 612 2 684 2 912 3 262 3 642 3 539 3 593 4 716 2 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 84 96 48 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 214 84 85 385 605 583 831 15 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 83 47 62 201 239 258 368 19 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 1 240 1 580 1 474 1 903 2 776 4 698 3 374 7 344 7 040 4 683
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 366 496 438 586 619 1 348 934 1 639 6 976 4 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 64 158 69 76 199 287 320 343 88 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 249 97 131 -154 -557 164 -191 -24 562 1 330
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,14% 13,26% -25,28% -36,91% -54,12% 44,31% -57,25% -6,02% 50,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,69% 1,95% -1,34% -13,46% -20,26% 0,55% -0,90% -3,62% 11,83% 58,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,68% 5,15% -4,11% -33,48% -35,61% 0,49% -1,14% -1,98% 8,00% 28,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,77% 82,14% 89,83% 79,93% 71,17% 95,57% 91,76% 39,51% 95,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 109,02% 68,01% 67,43% 59,52% 48,76% 46,35% 70,75% 31,71% 39,41% 40,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,97% 12,40% 11,51% 13,29% 24,92% 42,04% 44,67% 47,43% 46,10% 79,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,01% 112,05% 102,89% 140,49% 156,60% 273,39% 319,76% 354,01% 292,38% 673,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...