Visa allt om Mats & Melvin AB
Visa allt om Mats & Melvin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 498 5 085 4 799 5 349 5 324 4 961 4 541 4 715 4 470 4 920
Övrig omsättning 406 82 119 68 138 256 9 - 7 2
Rörelseresultat (EBIT) 121 18 45 36 -74 199 -12 -24 -136 -390
Resultat efter finansnetto 118 17 45 -4 -106 172 -33 -40 -156 461
Årets resultat 118 17 45 -4 -106 172 -33 -40 -221 461
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 145 119 122 126 146 166 184 201 224
Omsättningstillgångar 721 651 702 642 570 621 630 608 600 860
Tillgångar 854 796 822 764 697 767 796 792 802 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 214 197 153 157 262 390 423 508 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 582 624 611 540 504 405 369 293 355
Skulder och eget kapital 854 796 822 764 697 767 796 792 802 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 230 304 240 113 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 648 517 536 356 422 131 103 140 378 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 217 162 183 117 151 119 142 13 222 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 904 5 167 4 918 5 417 5 462 5 217 4 550 4 715 4 477 4 922
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 749 2 543 2 400 2 675 2 662 2 481 1 514 1 572 1 490 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 212 200 184 327 274 198 197 241 207
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 18 45 40 -54 219 6 -6 -118 -372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,12% 5,96% -10,28% 0,47% 7,32% 9,25% -3,69% 5,48% -9,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,17% 2,26% 5,47% 4,71% -10,62% 25,95% -1,51% -3,03% -16,96% 44,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% 0,35% 0,94% 0,67% -1,39% 4,01% -0,26% -0,51% -3,04% 9,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,83% 19,31% 17,61% 15,29% 17,54% 19,37% 20,66% 19,79% 21,66% 21,30%
Rörelsekapital/omsättning 3,62% 1,36% 1,63% 0,58% 0,56% 2,36% 4,95% 5,07% 6,87% 10,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,88% 26,88% 23,97% 20,03% 22,53% 34,16% 48,99% 53,41% 63,34% 67,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,43% 45,02% 43,91% 37,81% 37,22% 44,05% 61,73% 50,68% 67,24% 120,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...