Visa allt om Mäss-Card AB
Visa allt om Mäss-Card AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 209 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -160 -8 -80 -45 -92 30 -126 19 -90 -33
Resultat efter finansnetto -156 194 -73 -7 -15 25 -118 73 -131 45
Årets resultat -156 172 -73 -7 30 -20 -118 69 -65 59
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 120 120 120 123 143 164 226 304
Omsättningstillgångar 295 609 360 368 522 577 631 783 640 717
Tillgångar 415 729 480 488 642 700 774 948 866 1 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 517 345 419 576 545 565 683 613 678
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kortfristiga skulder 213 211 135 70 66 154 208 264 252 263
Skulder och eget kapital 415 729 480 488 642 700 774 948 866 1 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 209 136 148 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 120 105 0 51 77 16 19 19 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 12 11 0 7 8 23 23 48 75
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 209 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 209 414 259 459 540 981 854 1 050 1 003 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 117 140 120 3 64 97 273 194 229 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -160 -8 -80 -45 -89 50 -104 81 -12 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -49,52% 59,85% -43,57% -15,00% -44,95% 14,87% -18,67% 4,69% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,59% 26,61% -15,21% -1,64% -2,49% 4,29% -14,86% 11,39% -10,39% 4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -74,64% 46,86% -28,19% -1,74% -2,96% 3,06% -13,47% 10,29% -8,97% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,43% 79,23% 76,83% 41,83% 58,33% 75,03% 75,18% 95,81% 96,41% 96,55%
Rörelsekapital/omsättning 39,23% 96,14% 86,87% 64,92% 84,44% 43,12% 49,53% 49,43% 38,68% 42,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,67% 70,92% 71,88% 85,86% 89,72% 77,86% 73,00% 72,05% 70,79% 71,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,27% 261,14% 223,70% 442,86% 703,03% 335,71% 274,52% 289,39% 246,03% 264,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...