Visa allt om VBS Bowling AB
Visa allt om VBS Bowling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 436 42 361 46 992 37 211 28 883 53 264 46 990 53 494 52 138 56 286
Övrig omsättning 1 105 564 445 1 021 654 1 595 2 831 1 534 1 554 2 534
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 -951 1 198 328 -2 888 -77 1 804 1 219 3 560 3 312
Resultat efter finansnetto 918 -1 162 3 523 241 -3 033 -137 1 931 1 026 2 987 3 366
Årets resultat 600 -1 162 3 523 241 -3 033 -137 1 810 536 1 859 2 389
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 757 802 1 517 2 289 4 769 5 088 3 447 1 794 1 932 1 920
Omsättningstillgångar 16 168 14 749 15 427 13 031 13 902 15 284 17 287 16 026 20 058 17 497
Tillgångar 16 925 15 551 16 944 15 320 18 672 20 372 20 735 17 820 21 990 19 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 713 5 113 9 475 5 951 5 710 8 743 8 812 7 001 7 366 5 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 550 300 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 904 1 267 0 300 0 0 0 0 27 73
Kortfristiga skulder 5 309 9 172 7 469 9 069 12 961 11 629 11 923 10 268 14 297 13 835
Skulder och eget kapital 16 925 15 551 16 944 15 320 18 672 20 372 20 735 17 820 21 990 19 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 854 779 737 849 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 549 5 102 4 792 5 354 6 498 5 576 6 049 6 276 6 121 5 596
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 681 1 903 1 788 2 116 2 643 2 584 2 724 2 835 2 860 2 535
Utdelning till aktieägare 0 0 3 200 0 0 0 0 0 900 0
Omsättning 40 541 42 925 47 437 38 232 29 537 54 859 49 821 55 028 53 692 58 820
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 11 15 16 18 20 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 286 3 259 3 916 3 383 1 926 3 329 2 611 2 675 2 607 2 962
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 573 587 724 641 603 570 524 516 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 448 -485 1 438 525 -2 717 46 1 868 1 349 3 818 3 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,90% -9,85% 26,29% 28,83% -45,77% 13,35% -12,16% 2,60% -7,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,23% -5,95% 22,20% 4,35% -13,80% 0,73% 10,46% 7,32% 16,28% 18,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,67% -2,18% 8,00% 1,79% -8,92% 0,28% 4,62% 2,44% 6,86% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,04% 32,99% 35,91% 29,34% 43,07% 32,37% 33,09% 40,09% 35,01% 32,94%
Rörelsekapital/omsättning 27,54% 13,17% 16,93% 10,65% 3,26% 6,86% 11,42% 10,76% 11,05% 6,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,75% 32,88% 55,92% 38,84% 30,58% 42,92% 42,50% 41,51% 34,48% 28,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,31% 54,33% 89,74% 45,69% 47,79% 53,99% 64,98% 75,72% 64,71% 63,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...