Visa allt om H-Slip Aktiebolag
Visa allt om H-Slip Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 685 6 961 6 481 6 730 5 971 3 780 3 293 4 048 3 621 3 192
Övrig omsättning 27 8 - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -127 -14 25 174 -34 -83 -100 124 236 47
Resultat efter finansnetto -218 -84 -61 85 -116 -129 -153 72 172 -23
Årets resultat -218 -84 -61 85 -116 -129 -18 48 11 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 755 1 063 1 198 1 440 1 167 1 347 670 788 855 970
Omsättningstillgångar 1 024 954 949 1 238 1 000 928 560 600 647 581
Tillgångar 2 779 2 017 2 147 2 678 2 167 2 275 1 230 1 388 1 502 1 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 157 277 438 354 494 263 171 253 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 149 149 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 848 564 639 562 426 796 85 146 267 408
Kortfristiga skulder 1 603 1 297 1 231 1 678 1 388 985 881 922 833 901
Skulder och eget kapital 2 779 2 017 2 147 2 678 2 167 2 275 1 230 1 388 1 502 1 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 330 319 308 329 312 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 244 3 313 3 045 2 961 2 511 1 452 1 295 1 519 1 199 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 1 114 1 093 1 053 949 618 568 612 555 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 712 6 969 6 481 6 730 5 971 3 780 3 293 4 048 3 629 3 192
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 5 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 743 773 720 748 663 420 659 578 604 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 503 473 467 436 272 447 367 355 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 121 267 401 189 103 64 281 388 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,96% 7,41% -3,70% 12,71% 57,96% 14,79% -18,65% 11,79% 13,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,53% -0,64% 1,16% 6,53% -1,48% -3,65% -8,13% 8,93% 15,71% 3,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,88% -0,19% 0,39% 2,60% -0,54% -2,20% -3,04% 3,06% 6,52% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,81% 86,90% 89,75% 87,56% 88,33% 91,53% 92,65% 89,70% 85,64% 85,81%
Rörelsekapital/omsättning -8,66% -4,93% -4,35% -6,54% -6,50% -1,51% -9,75% -7,95% -5,14% -10,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,84% 7,78% 12,90% 16,36% 16,34% 21,71% 21,38% 20,05% 23,99% 15,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,08% 66,62% 70,67% 68,00% 67,22% 89,14% 53,92% 57,48% 74,31% 61,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...