Visa allt om Installationspartner Datacord AB
Visa allt om Installationspartner Datacord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 971 20 662 21 961 23 689 21 614 21 290 20 271 26 016 23 885 21 085
Övrig omsättning 286 51 115 12 - - 359 - 108 48
Rörelseresultat (EBIT) 3 521 2 888 3 473 4 067 3 049 3 267 1 545 4 558 2 535 1 656
Resultat efter finansnetto 3 510 2 877 3 466 4 079 3 059 3 250 1 542 4 641 3 223 1 654
Årets resultat 2 012 1 679 2 672 2 987 2 221 3 031 1 583 4 165 2 453 1 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 46 264 4 442 3 690 2 348 611 10 728 9 925 9 891
Omsättningstillgångar 11 228 24 395 21 694 15 435 13 473 13 360 12 747 12 451 9 464 7 018
Tillgångar 11 303 24 442 21 958 19 877 17 163 15 708 13 358 23 179 19 390 16 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 040 20 028 18 493 16 021 13 034 10 814 7 782 16 199 12 034 10 580
Obeskattade reserver 1 600 700 0 0 0 0 900 1 540 2 770 2 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 663 3 714 3 465 3 856 4 129 4 895 4 676 5 440 4 586 3 558
Skulder och eget kapital 11 303 24 442 21 958 19 877 17 163 15 708 13 358 23 179 19 390 16 908
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 504 1 393 1 476 1 589 1 599 1 579 1 530 1 036 1 262 1 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 966 5 048 4 471 4 784 4 280 4 233 4 488 4 998 5 635 4 506
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 776 3 031 2 878 2 898 3 086 3 142 4 430 3 198 3 484 206
Utdelning till aktieägare 0 5 500 0 0 0 0 0 10 000 0 1 000
Omsättning 21 257 20 713 22 076 23 701 21 614 21 290 20 630 26 016 23 993 21 133
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 15 14 14 15 17 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 498 1 476 1 569 1 579 1 544 1 521 1 351 1 530 1 257 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 690 640 635 654 651 702 559 549 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 548 2 900 3 473 4 088 3 076 3 298 1 549 4 625 2 555 1 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,50% -5,92% -7,29% 9,60% 1,52% 5,03% -22,08% 8,92% 13,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,32% 11,85% 15,84% 20,58% 17,84% 20,80% 11,62% 20,07% 16,66% 9,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,88% 14,02% 15,84% 17,27% 14,17% 15,35% 7,66% 17,89% 13,53% 7,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,27% 75,92% 70,40% 71,66% 69,97% 73,33% 71,45% 66,20% 66,15% 64,18%
Rörelsekapital/omsättning 26,54% 100,09% 83,01% 48,88% 43,23% 39,76% 39,82% 26,95% 20,42% 16,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,78% 84,17% 84,22% 80,60% 75,94% 68,84% 63,22% 74,67% 72,35% 74,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,97% 653,50% 623,06% 397,33% 323,44% 270,28% 270,47% 226,93% 204,34% 194,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...