Visa allt om Aktiebolaget Renva Städ
Visa allt om Aktiebolaget Renva Städ

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 364 3 838 4 321 5 473 5 457 3 427 3 210 3 417 3 238 3 023
Övrig omsättning 199 273 - 22 - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 179 -199 -154 423 752 133 132 98 144 217
Resultat efter finansnetto 176 -202 -157 420 750 129 128 95 142 214
Årets resultat 176 -202 -33 233 555 97 101 75 116 164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 49 70 67 64 40 28 36 71 96
Omsättningstillgångar 1 055 734 1 001 1 816 1 890 971 837 858 859 698
Tillgångar 1 083 783 1 071 1 882 1 953 1 011 864 894 930 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 -34 168 451 718 263 267 266 290 239
Obeskattade reserver 0 0 0 124 20 24 28 36 49 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 817 903 1 307 1 215 723 570 592 590 505
Skulder och eget kapital 1 083 783 1 071 1 882 1 953 1 011 864 894 930 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 488 481 426 378 406 448 407 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 538 2 587 2 190 2 559 2 445 1 421 1 222 1 319 1 253 1 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 999 914 957 1 040 1 070 605 566 664 623 496
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 500 100 100 100 100 65
Omsättning 4 563 4 111 4 321 5 495 5 457 3 427 3 210 3 420 3 238 3 023
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 10 10 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 546 480 540 547 546 490 459 488 463 432
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 429 424 378 348 341 316 353 77 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 200 -178 -137 440 767 140 141 107 2 449 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,71% -11,18% -21,05% 0,29% 59,24% 6,76% -6,06% 5,53% 7,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,53% -25,42% -14,19% 22,58% 38,61% 13,16% 15,39% 11,19% 15,70% 27,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,10% -5,18% -3,52% 7,77% 13,82% 3,88% 4,14% 2,93% 4,51% 7,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,35% 97,60% 97,78% 95,85% 94,10% 92,70% 93,40% 93,15% 92,93% 93,58%
Rörelsekapital/omsättning 2,61% -2,16% 2,27% 9,30% 12,37% 7,24% 8,32% 7,78% 8,31% 6,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,11% -4,34% 15,69% 28,82% 37,52% 27,76% 33,29% 32,65% 34,98% 34,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,11% 89,84% 110,85% 138,94% 155,56% 134,30% 146,84% 144,93% 145,59% 138,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...