Visa allt om Humlegårdens Ekolager AB
Visa allt om Humlegårdens Ekolager AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 79 148 56 836 43 363 26 142 17 172 12 032 7 945 6 066 4 839 3 375
Övrig omsättning 105 43 284 312 269 114 62 34 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 10 942 6 107 4 883 3 212 1 325 393 325 815 433 336
Resultat efter finansnetto 10 879 6 062 4 826 3 159 1 254 299 239 716 324 225
Årets resultat 6 852 4 694 4 828 1 594 682 264 219 396 189 126
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 352 2 010 2 079 1 654 1 400 1 488 1 542 1 613 1 606 1 688
Omsättningstillgångar 22 687 18 036 13 632 8 501 4 791 3 313 2 717 1 910 1 214 1 058
Tillgångar 25 039 20 046 15 710 10 155 6 191 4 801 4 259 3 523 2 821 2 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 758 11 306 7 612 3 284 1 890 1 407 1 143 1 024 678 539
Obeskattade reserver 104 62 67 1 479 603 280 344 408 245 186
Avsättningar (tkr) 690 570 450 330 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 040 1 650 1 650 1 320 1 650 1 528 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 447 6 458 5 932 3 742 2 048 1 585 2 771 2 091 1 898 2 021
Skulder och eget kapital 25 039 20 046 15 710 10 155 6 191 4 801 4 259 3 523 2 821 2 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 388 300 254 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 813 5 846 4 567 2 752 2 144 1 343 206 67 150 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 497 1 821 1 563 1 242 699 428 185 121 133 77
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 000 500 200 200 0 100 50 50
Omsättning 79 253 56 879 43 647 26 454 17 441 12 146 8 007 6 100 4 840 3 376
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 13 9 7 5 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 397 3 552 3 336 2 905 2 453 2 406 3 973 3 033 2 420 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 488 487 454 412 359 393 250 275 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 244 6 347 5 076 3 349 1 458 532 473 960 556 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,26% 31,07% 65,87% 52,24% 42,72% 51,44% 30,98% 25,36% 43,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,79% 30,63% 31,20% 31,79% 21,60% 8,21% 7,87% 23,25% 15,63% 12,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,85% 10,80% 11,30% 12,35% 7,79% 3,27% 4,22% 13,50% 9,11% 10,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,67% 37,60% 40,62% 40,04% 37,16% 35,69% 37,58% 39,22% 40,94% 39,64%
Rörelsekapital/omsättning 17,99% 20,37% 17,76% 18,20% 15,97% 14,36% -0,68% -2,98% -14,14% -28,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,26% 56,64% 48,79% 43,07% 37,71% 33,60% 32,79% 37,40% 30,29% 24,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,98% 146,35% 141,74% 134,18% 139,94% 122,90% 43,59% 50,22% 38,25% 24,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...