Visa allt om Henriksson Verksamhetsutveckling AB
Visa allt om Henriksson Verksamhetsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 968 1 201 130
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 327 -9 104 289 184 320 263 914 52
Resultat efter finansnetto 156 326 -7 112 294 184 328 292 921 51
Årets resultat 132 234 115 75 156 92 174 139 510 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
Omsättningstillgångar 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 056 1 408 1 275 180
Tillgångar 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 057 1 411 1 279 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 389 275 279 330 299 327 588 611 101
Obeskattade reserver 351 370 353 516 516 441 391 306 223 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 141 183 144 271 357 410 340 517 445 85
Skulder och eget kapital 894 943 772 1 067 1 203 1 150 1 057 1 411 1 279 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 301 - 497 0 370 170 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 347 0 436 0 429 1 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 151 122 176 192 170 150 102 - - -
Utdelning till aktieägare 120 120 120 120 125 125 120 435 60 0
Omsättning 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 968 1 201 130
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 885 1 079 986 1 129 1 226 1 045 1 156 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 455 659 741 661 561 316 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 157 327 -9 104 289 185 321 264 917 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,98% 9,43% -12,67% -7,91% 17,32% -9,60% 19,42% -19,40% 823,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,56% 34,89% -0,65% 10,50% 24,69% 16,35% 31,13% 21,47% 72,24% 27,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,74% 30,49% -0,51% 9,92% 24,23% 17,99% 28,46% 31,30% 76,94% 40,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 85,08% 70,44% 63,69% 70,50% 69,00% 70,81% 61,94% 92,05% 69,11% 73,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,59% 71,86% 71,29% 61,79% 59,04% 54,26% 58,20% 57,29% 60,33% 54,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 634,04% 515,30% 536,11% 393,73% 336,97% 280,49% 310,59% 272,34% 286,52% 211,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...